Prejsť na obsah

Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko‐ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

NÁZOV PROJEKTU „Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko‐ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)“

Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs (CEEA)

LOGO PROGRAMU

                           

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“


ODKAZ NA FOND
Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pomere 85% / 15%.

MIESTO REALIZÁCIE Mesto Košice, Ukrajina (Charkov, Užhorod), Nórsko

PARTNERI PROJEKTU
Partner 1 Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i. (SAV)
Partner 2 International cooperation department of Kharkiv City Council
Partner 3 Department for international cooperation and innovations of Uzhgorod city council
Partner 4 NORCE – Norwegian research Centre AS, Bergen, Norway

CELKOVÉ NÁKLADY
(vrátane partnerov) 458 504,00 €
VÝŠKA PROJEKTOVÉHO GRANTU
(vrátane partnerov) 458 504,00 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z FM EHP
(vrátane partnerov) 458 504,00 €
(100 %, projektový grant je financovaný 85 % prostredníctvom Grantov EHP a 15 % štátny rozpočet SR)
CELKOVÉ NÁKLADY PRE MESTO KOŠICE    173 492,00 €

VÝŠKA PROJEKTOVÉHO GRANTU PRE MESTO KOŠICE   173 492,00 €

PROGRAM Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca

SPRÁVCA PROGRAMU
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice – Lead partner
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zvýšená integrita a zodpovednosť verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, podpora a vytvorenie nových sietí a partnerstiev smerujúcich k vzájomnému približovaniu sa Ukrajiny k Európe a nastavenie dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami, predovšetkým v dotknutých regiónoch Slovenska a Ukrajiny. Zároveň sa cez spoluprácu v konkrétnych oblastiach rozvoja podnikateľskej infraštruktúry a sledovanie vízie sociálne koherentných a ekologicky a klimaticky zodpovedných miest zameriame na budovanie kapacít a podporu dlhodobo udržateľného rozvoja miest.

OPIS PROJEKTU
Mesto Košice, spolu s partnermi zo Slovenska a Nórskeho kráľovstva, plánuje prehĺbiť inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou prostredníctvom predkladaného projektu. Projektom nadviažeme na existujúcu družobnú spoluprácu Košíc a Užhorodu, ktorú prehĺbime o iniciatívy v oblasti spravovania vecí verejných , transparentnosti a zlepšenie integrity verejnej správy aj prostredníctvom zdieľania, prenosu vedomostí, skúsenosti a osvedčenej praxe od nórskeho partnera. Ďalej rozšírime novú spoluprácu a partnerstvo s ďalším ukrajinským partnerom mestom Charkov. Pre mesto Charkov z východnej Ukrajiny, bude účasť na spoločných aktivitách projektu a výmene vzájomných skúsenosti spoločne s mestami a inštitúciami z Európskej únie a Nórskeho kráľovstva výnimočnou príležitosťou zapojiť sa do medzinárodného projektu.
Projekt sa zameriava na rovinu dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti, tvorbu kapacít na ukrajinskej strane ako aj na úroveň konkrétnych oblastí rozvoja podnikateľskej infraštruktúry a sledovanie vízie sociálne koherentných a ekologicky a klimaticky zodpovedných miest. Spoluprácou s Centrom spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, budú realizáciou aktivít projektu podporené analytické kapacity, spracované príklady dobrej praxe a prenos vedomostí z teórie do praxe, ktoré budú prínosom a aplikované partnermi projektu na Slovensku a Ukrajine. Zapojenie Nórskeho partnera pomôže transferu overených postupov zo spolupráce na regionálnej úrovni a zameria sa na využitie príkladov osvedčenej praxe.

AKTIVITY PROJEKTU
Aktivita 1: Otvorené a transparentné mestá: Podpora inštitucionálnej zodpovednosti a transparentnosti cestou sieťovania a výmeny skúseností
Aktivita 2: Inovatívne sociálne a zelené mestá: Podpora nových foriem ekologického a sociálneho podnikania
Aktivita 3: Od analýzy k praxi: zlepšenie integrity a zodpovednosti miest a budovanie kapacít pre podporu sociálnej a obehovej ekonomiky
Aktivita 4: Podpora približovania sa verejných inštitúcií občanom - budovanie kapacít a dobrá správa vecí verejných
Aktivita 5: Publicita a zvyšovanie povedomia s využitím výstupov projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
- stretnutia , workshopy zamerané na vzájomnú informovanosť a výmenu skúseností; v oblasti transparentnosti verejnej správy;
- návrhy na uplatnenie nových skúseností a vedomostí , napríklad pre verejné obstarávanie, transparentnosť a zverejňovanie informácií o uzavretých zmluvách a objednávkach a tým podporiť vplyv na miestny proces rozširovania EÚ;
- výmena skúsenosti a príklady dobrej praxe pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ - proces prípravy a implementácie projektov;
- vytvorenie štúdie o tom, ako nový Zelený dohovor a sociálne politiky EÚ spolu s novými smernicami ovplyvňujú alebo budú mať vplyv na národnú a miestnu úroveň a proces rozširovania EÚ;
- vytvorenie mapovacej štúdie o kapacite podnikov obehového a sociálneho hospodárstva pri prístupe na trhy, najmä v oblasti partnerských samospráv;
- tvorba strategického dokumentu - Rámec pre boj proti klimatickej zmene a pre udržateľnú energiu a zmenu klímy na riešenom území mesta Košice;
- 3 miestne pracovné skupiny (v Charkove, Užhorode a Košiciach) s účasťou miestnych zainteresovaných strán, ktoré vypracúvajú miestne akčné plány na lepšie využívanie zelených a sociálnych postupov pri správe a riadení obcí;
- 3 miestne akčné plány týkajúce sa lepšieho uplatňovania ekologických a sociálnych zásad;
- založenie mimovládnej organizácie "Ukrajinsko-slovenský dom";
- štúdium moderných progresívnych metód rozvoja občianskej spoločnosti;
- zriadenie nových 5 kancelárií prvého kontaktu v mestských častiach so zámerom čo najviac vychádzať v ústrety občanom a zjednodušiť im kontakt s úradmi, ďalej zaviesť nový elektronický vyvolávací systém (elektronický poradovník) na urýchlenie vybavovania agendy a pod. a znížiť potrebu času klientov (občanov, podnikateľov...);
- realizácia konferencií.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   20.07.2020
UKONČENIE REALIZÁCIE    30.04.2023
TYP PROJEKTU     Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii


Projekt: „Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 389 728 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 68 776 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšená integrita a zodpovednosť verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, podpora a vytvorenie nových sietí a partnerstiev smerujúcich k vzájomnému približovaniu sa Ukrajiny k Európe a nastavenie dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami, predovšetkým v dotknutých regiónoch Slovenska a Ukrajiny.

The project „Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs (CEEA)“ benefits from a 389 728 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 68 776 €. The aim of the project is to is to achieve increased integrity and accountability of public administrations in Slovakia and Ukraine, the development of cross-border institutional cooperation, the promotion and creation of new networks and partnerships aimed at the rapprochement of Ukraine to Europe and to establish long-term and sustainable cooperation between public institutions, especially in the affected regions of Slovakia and Ukraine.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk . 

Ďalšie informácie o projekte nájdete na oficiálnej web stránke projektu:
www.ceea-cooperation.com
      

                                                       

               

                                               https://ceea-cooperation.com/

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/