Mesto Košice oceňovalo úspešných žiakov

Projekt: „Mesto Košice deťom"
Starostlivosť o talentované deti a formy jej popularizácie

Zámerom Mesta Košice je v rámci realizácie projektu „ Mesto Košice deťom" každoročne oceniť z úrovne primátora mesta - ďakovným listom a vecnými cenami - žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Dňa 29. júna 2015 sa uskutočnil 10. ročník ocenenia úspechov žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

V priestoroch Historickej radnice v Košiciach sa za účasti primátora mesta MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, viceprimátora mesta JUDr. Martina Petruška a vedúcej oddelenia školstva PaedDr. Márie Kavečanskej stretli najúspešnejší reprezentanti Mesta Košice zo základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, spolu so svojimi pedagógmi, riaditeľmi škôl, rodičmi i spolužiakmi.

Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta. Vo svojom príhovore vyjadril podporu výchovno-vzdelávacím aktivitám zameraným na nadanú a talentovanú mládež, zdôraznil potrebu zviditeľňovania dosiahnutých úspechov žiakov, potrebu zviditeľňovania práce pedagógov, ktorí sa venujú nadaným a talentovaným žiakom, poukázal na starostlivosť prejavenú Mestom Košice v smere k žiakom s nadaním a talentom. Vyjadria spokojnosť s dosiahnutými úspechmi žiakov v tomto školskom roku. Úspechy vzbudzujú hrdosť na dosiahnuté výsledky a vynaložené úsilie žiakov, podporené ich vrodenými schopnosťami. Poďakoval oceneným žiakom a ich pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali, za vzornú reprezentáciu školy, Mesta Košice i Slovenskej republiky. Poprial im úspešné ukončenie školského roku a krásne prázdniny plné oddychu a nových zážitkov.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo záujmových útvarov CVČ Orgovánová 5 a ZŠ Krosnianska 4.

Oceňovanie žiakov prebiehalo v troch samostatných častiach.
V prvej časti boli ocenení žiaci, ktorí vo vedomostných súťažiach a olympiádach a umeleckých súťažiach a prehliadkach získali popredné umiestnenia na úrovni krajského, celoslovenského alebo medzinárodného kola.
Na ocenenie žiakov v rámci 10. ročníka projektu Mesto Košice deťom v roku 2015 hodnotiaca komisia vybrala 75 žiakov z 13 ZŠ, 4 ZUŠ a 1 CVČ. Zo 75 žiakov bolo 10 najúspešnejších vybraných do rebríčka TOP 10. Primátor a viceprimátor mesta odovzdali ďakovné listy a vecné ceny úspešným žiakom.

V druhej časti boli ocenení premianti základných škôl.
Ocenenie PREMIANT ŠKOLY patrí každoročne jednému žiakovi školy, ktorý počas uplynulého školského roku preukázal svoje mimoriadne schopnosti vo vzdelávacej oblasti. Premiant školy okrem výborných vzdelávacích výsledkov reprezentuje školu v rozmanitých vedomostných a umeleckých súťažiach, a zároveň sa podieľa aj na kultúrnom dianí základnej školy, má slušné správanie alebo vykonal záslužný čin.

Oceneným žiakom sa prihovorila aj vedúca referátu školstva, športu a mládeže Mária Kavečanská, ktorá vyzdvihla úsilie a námahu žiakov a ich pedagógov pri príprave na súťaže a olympiády. Zdôraznila, že v dnešnej dobe je potrebné vážiť si každého dosiahnutého úspechu. Povedala: „Vzdelanie je hneď po zdraví to najdôležitejšie. Sme veľmi radi, že dnes môžeme oceniť vás, ktorí ste na sebe pracovali a dosiahli vynikajúce úspechy v rôznych oblastiach. Úspešne ste reprezentovali seba, svoje školy, ale aj naše mesto. Veríme, že vaša úspešnosť bude inšpiráciou aj pre spolužiakov."

Hrdý titul „Premiant školy" získalo 34 žiakov základných škôl, ktorí okrem certifikátu dostali aj vecné darčeky.

V tretej časti udelil primátor mesta Košice titul „Aktívna škola" trom najúspešnejším školám, ktoré dosiahli najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach, najlepšie výsledky v Testovaní 9 v roku 2015, mali v ňom najviac úspešných žiakov s úspešnosťou 90 a viac percent a v deväťročnom priemere dosahujú vyrovnané výsledky.

Tri základné školy, ktoré sa v hodnotení umiestnili na popredných troch priečkach získali aj finančnú poukážku a sladkú odmenu vo forme torty. Riaditelia najúspešnejších škôl si na oceňovaní z rúk primátora mesta prevzali certifikát a poukážku.

V školskom roku 2014/2015 získali titul „Aktívna škola":

 1. miesto ZŠ Nám. L. Novomeského
 2. miesto ZŠ Bruselská 18
 3. miesto ZŠ Krosnianska 4

  Forma oceňovania žiakov, ktorú zvolilo mesto Košice, je motiváciou aj pre ostatných spolužiakov a pedagógov, ale i pre základné školy.

  Ďakujeme našim sponzorom, ktorí prejavili záujem a peňažným darom a vecnými cenami prispeli vo veľkej miere k tomu, že ocenení žiaci získali do budúcna novú motiváciu a pocit, že ich celoročnú námahu a dosiahnuté úspechy si Mesto Košice váži.

  Sponzori 10. ročníka projektu „ Mesto Košice deťom":

  1. EEI s.r.o, Laurinská 18. 811 01 Bratislava
  2. Tepelné hospodárstvo, s.r.o Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
  3. Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice
  4. T-Systems Slovakia spoločnosť s ručením obmedzeným, Žriedlová 13, Košice
  5. KOSIT, a.s., Rastislavova 98
  6. ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. Južná trieda 95, 041 24 Košice
  7. Hi- REKLAMA spoločnosť s ručením obmedzeným , Komenského 11/A, Košice
  8. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 1823/3
  9. Labaš, spoločnosť s ručením obmedzeným – veľkoobchod s potravinami, Textilná ul. , Košice
  10. Cukrárenská výroba SZITI, spoločnosť s ručením obmedzeným, Družicová 5, Košice
  11. Cukráreň Kitty, Kováčska 287/46
  12. HOOK, spoločnosť s ručením obmedzeným – školské ovocie, Popradská 68, Košice
  13. Tramtaria Slovakia s.r.o., Kosice
  14. AG FOODS SK, s.r.o., Moyzesova 10, Pezinok
  15. Milk Agro spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov
  16. Fenix Sk, S.r.o. Smaragdová 1279/47, Košice
  17. ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebišov   Spracovala: Mgr. Eva Vinceová
   Košice, 2.7.2015

Prílohy