Prejsť na obsah

Mesto Košice - oddelenie školstva

Slávnostné stretnutie so začínajúcimi pedagógmiMesto Košice uskutočnilo dňa 22. novembra 2017 v CVČ, elokované pracovisko Popradská 86, Košice tradičné podujatie „Slávnostné stretnutie so začínajúcimi učiteľmi a vychovávateľmi".

Veľká pedagogická rodina sa rozrástla o nových 65 začínajúcich učiteľov a vychovávateľov z materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl.

Hosťami podujatia boli Renáta Lenártová, viceprimátorka a Alžbeta Tamásová, vedúca oddelenia školstva MMK. Na stretnutí boli prítomní aj riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a uvádzajúci učitelia.

Hlavným cieľom stretnutia bolo slávnostne privítať a prijať do veľkej školskej rodiny začínajúcich učiteľov a vychovávateľov - kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí nastúpili do prvého pracovného pomeru po ukončení štúdia a pôsobia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

S pútavým kultúrnym programom vystúpili deti a žiaci z MŠ Šafárikova trieda 4, ZŠ Belehradská 21 a ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1,

Prítomným sa prihovorili:
- Renáta Lenártová, viceprimátorka, vo svojom príhovore povedala, že situácia v školách nie je ľahká, že pedagógovia pracujú pod veľkým tlakom, ale verí, že nová generácia pedagógov sa dožije lepších časov. Poďakovala mladým učiteľom a vychovávateľom, že sa rozhodli pre učiteľské povolanie, že sa rozhodli pracovať v školách v meste Košice.
Zaželala do budúcna začínajúcim pedagógom veľa dobrých detí a žiakov, trpezlivých a tolerantných kolegov, chápajúce a ústretové vedenie školy, mnoho kreativity, entuziazmus, veľa dobrých nápadov a chuti do ďalšej pedagogickej práce so želaním: „Aby vás vaši žiaci za vašu prácu ocenili, boli vám vďační, ale hlavne, aby vás mali radi a vážili si vás."

- Alžbeta Tamásová, vedúca oddelenia školstva, sa vo svojom príhovore vrátila do čias, kedy ona začínala ako pedagóg, kedy sa prvýkrát postavila pred svojich žiakov. Porovnala prácu v škole pred 20 rokmi a teraz. Okrem iného povedala: „ Aj keď niekedy môžete mať pocit, že Vaše povolanie je nedocenené, vždy ste boli, ste a vždy budete tým rozhodujúcim článkom v reťazci výchovy a získavania vzdelania našich detí." Zaželala mladým pedagógom, aby im deti a žiaci pripravili množstvo veselých chvíľ, aby vzbudzovali v žiakoch záujem o vedomosti, poznávanie nových vecí, vštepovali im úctu k ľuďom a prírode, formovali ich správanie.
Slávnosť sa niesla v znamení odkazu učiteľa národov J. A. Komenského: „Učitelia nesmú byť podobní stĺpom pri cestách, ktoré iba ukazujú kam ísť, ale sami nejdú." Príhovory poskytli mladým pedagógom informácie, inšpiráciu a podnety, ktoré im pomôžu vytýčiť si smer svojej učiteľskej kariéry.

Začínajúci učitelia a vychovávatelia si prevzali pamätný list a malú pozornosť, ako spomienku na stretnutie.
Po ukončení slávnostnej časti začínajúci učitelia a vychovávatelia mali možnosť preukázať svoje vedomosti v krátkom zábavnom kvíze. Za správne odpovede boli odmenení zaujímavými cenami.
Na záver stretnutia dostali mladí pedagógovia priestor v rámci neformálnych stretnutí na nadviazanie vzájomnej spolupráce, výmenu skúsenosti, posilnenie vzájomných vzťahov, neformálne zoznámenie sa so všetkými účastníkmi stretnutia a získanie podnetov pre vlastné výchovno-vzdelávacie postupy.

Podujatie bolo príjemným ukončením obdobia, v ktorom mladí pedagógovia museli načerpať sumu nových poznatkov a vedomostí, spoznali nových kolegov, prvé deti a prvých žiakov, spoznali aj rodičov detí a žiakov, museli absolvovať množstvo školení, inštruktáži, prežili prvé zasadnutie metodických orgánov školy, prvú pracovnú poradu, spoznali svojho uvádzajúceho učiteľa, napísali svoj program adaptačného vzdelávania, prežili aj prvé rodičovské združenie, museli sa oboznámiť s množstvom legislatívnych predpisov a hlavne spoznať školský vzdelávací program a školský výchovný program. Začínajúci pedagógovia na podujatí prezentovali svoje prvé pedagogické skúsenosti a názory.


Po slávnosti odchádzali mladí učitelia a vychovávatelia zo stretnutia plní dojmov, s odhodlaním snažiť sa doniesť do školstva niečo nové, moderné, s odhodlaním spolupracovať so skúsenejšími kolegami, ktorí im ako uvádzajúci učitelia pomáhajú v praxi.


Spracovala: Mgr. Eva Vinceová, oddelenie školstva MMK

Prílohy