Prejsť na obsah

Mesto Košice - oddelenie školstva

Projekt: „Mesto Košice deťom"
Starostlivosť o talentované deti a formy jej popularizácie

Zámerom Mesta Košice je v rámci realizácie projektu „ Mesto Košice deťom" každoročne oceniť z úrovne primátora mesta - ďakovným listom a vecnými cenami - žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.


Dňa 27. júna 2018 sa uskutočnil 13. ročník ocenenia úspechov žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.
V priestoroch Centra voľného času, Orgovánová 5 v Košiciach sa stretli najúspešnejší reprezentanti Mesta Košice zo základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, spolu so svojimi pedagógmi, riaditeľmi škôl, rodičmi i spolužiakmi. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia starostov z MČ Juh, Západ a Sídlisko Ťahanovce.

Slávnostný príhovor predniesla vedúca oddelenia školstva Mgr. Alžbeta Tamásová. Vo svojom príhovore vyjadrila podporu výchovno-vzdelávacím aktivitám zameraným na nadanú a talentovanú mládež, zdôraznila potrebu zviditeľňovania dosiahnutých úspechov žiakov, potrebu zviditeľňovania práce pedagógov, ktorí sa venujú nadaným a talentovaným žiakom, poukázala na starostlivosť prejavenú Mestom Košice v smere k žiakom s nadaním a talentom. Vyjadrila spokojnosť s dosiahnutými úspechmi žiakov v tomto školskom roku. Úspechy vzbudzujú hrdosť na dosiahnuté výsledky a vynaložené úsilie žiakov, podporené ich vrodenými schopnosťami. Poďakovala oceneným žiakom a ich pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali, za vzornú reprezentáciu školy, Mesta Košice i Slovenskej republiky. Na záver príhovoru popriala prítomným úspešné ukončenie školského roku a krásne prázdniny plné oddychu a nových zážitkov.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo záujmových útvarov CVČ Orgovánová.


Zo 142 návrhov vybrala hodnotiaca komisia na ocenenie 102 žiakov.

Oceňovanie žiakov prebiehalo v troch samostatných častiach.


V prvej časti boli ocenení premianti základných škôl.
Ocenenie PREMIANT ŠKOLY patrí každoročne jednému žiakovi školy, ktorý počas uplynulého školského roku preukázal svoje mimoriadne schopnosti vo vzdelávacej oblasti. Premiant školy okrem výborných vzdelávacích výsledkov reprezentuje školu v rozmanitých vedomostných a umeleckých súťažiach, a zároveň sa podieľa aj na kultúrnom dianí základnej školy, má slušné správanie alebo vykonal záslužný čin.

Hrdý titul „Premiant školy" získalo 34 žiakov základných škôl, ktorí okrem certifikátu dostali aj vecné darčeky.


V druhej časti podujatia boli ocenení žiaci, ktorí vo vedomostných súťažiach a olympiádach a umeleckých súťažiach a prehliadkach získali popredné umiestnenia na úrovni krajského, celoslovenského alebo medzinárodného kola.




Na ocenenie žiakov v rámci 13. ročníka projektu Mesto Košice deťom v roku 2017/18 komisia navrhla na ocenenie 91 žiakov z 16 ZŠ, 10 návrhov zo 4 ZUŠ a 1 návrh z CVČ. S ohľadom na predložený počet návrhov boli pri posudzovaní návrhov schválené iba umiestnenia žiakov za:
A: vedomostné súťaže a olympiády
· v krajskom kole 1.,2. a 3. miesto
· v celoslovenskom kole 1.,2., a 3. miesto
· v medzinárodnom kole 1.,2., a 3. miesto.
B: umelecké súťaže a prehliadky:
· v krajskom kole 1.,2. a 3. miesto
· v celoslovenskom kole 1.,2., a 3. miesto
· v medzinárodnom kole 1.,2., až 15. miesto, čestné uznanie, diplom, iné ocenenie...

Na ocenenie žiakov v rámci 13. ročníka projektu Mesto Košice deťom v roku 2018 hodnotiaca komisia vybrala 88 žiakov z 13 ZŠ, 4 ZUŠ a 1 CVČ.
Zo 102 žiakov schválených na ocenenie bolo 10 najúspešnejších (viacnásobné popredné umiestnenia v súťažiach a olympiádach) vybraných do rebríčka TOP 10.
Vedúca oddelenia školstva Alžbeta Tamásová, predseda komisie školstva, mládeže Emil Petrvalský a vedúci referátu športu na OŠ MMK Ivan Šulek odovzdali postupne ďakovné listy a vecné ceny úspešným žiakom za úspešnosť v jednej, dvoch a viacerých súťažiach a olympiádach.


V tretej časti udelil primátor mesta Košice titul „Aktívna škola" trom najúspešnejším školám, ktoré dosiahli najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach, najlepšie výsledky v Testovaní 9 v roku 2018, mali v ňom najviac úspešných žiakov s úspešnosťou 90 a viac percent a sú aktívne v rôznych oblastiach.

Tri základné školy, ktoré sa v hodnotení umiestnili na popredných troch priečkach získali aj finančnú poukážku a sladkú odmenu vo forme darčekových košov. Riaditelia najúspešnejších škôl si na oceňovaní z rúk vedúcej oddelenia školstva mesta prevzali certifikát a poukážku.

V školskom roku 2017/2018 získali titul „Aktívna škola":
1. miesto ZŠ Krosnianska 4
2. miesto ZŠ Nám. L. Novomeského 2
3. miesto ZŠ Staničná 13
1.
Forma oceňovania žiakov, ktorú zvolilo mesto Košice, je motiváciou aj pre ostatných spolužiakov a pedagógov, ale i pre základné školy.

Ďakujeme našim sponzorom, ktorí prejavili záujem a peňažným darom a vecnými cenami prispeli vo veľkej miere k tomu, že ocenení žiaci získali do budúcna novú motiváciu a pocit, že ich celoročnú námahu a dosiahnuté úspechy si Mesto Košice váži.

Sponzori:

1. Mesto Košice
2. Kaufland
3. EEI, a.s.
4. KLAS
5. Global Logic Košice
6. Tepelné hospodárstvo Košice
7. Tramtária Slovakia
8. KOSIT
9. Hi reklama
10. Metro Košice
11. Tepláreň Košice
12. Hook - školské ovocie
13. DM drogerie markt
14. Tesco Košice
15. Tatranská mliekareň
16. AG Foods nápoje
17. Keifer – advokátska kancelária
18. Mestské lesy
19. ZŤS- Vvú Košice
20. Promet trans Košice
21. DUMER
22. Papier servis
Ďakujeme sponzorom za ústretovosť, štedrosť, spoluprácu a pomoc. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Moderátorka podujatia PhDr. Miroslava Lauffová popriala na záver všetkým prítomným úspešné ukončenie školského roka a príjemné prežitie letných prázdnin.

Prílohy