Prejsť na obsah

Mesto požiada ministerstvo dopravy o preklasifikovanie cesty do Šace do pôvodnej kategórie, aby z ne

Zástupcovia Cyklistickej únie mesta Košice, sekcie cykloturistiky Klubu turistov mesta Košice, 1. slovenského cykloklubu v Košiciach a Spolku na podporu skrášľovania Košíc odovzdali v stredu 26. októbra na magistráte občiansku výzvu primátorovi mesta Košice. Konštatujú v nej pomalé tempo budovania siete cyklistických cestičiek a nízku bezpečnosť cyklistov, ktorí sú nútení zdieľať spoločné komunikácie s pribúdajúcimi motorovými vozidlami. Vyzývajú, aby mesto plnilo dokument Dlhodobý komplexný program výstavby cyklistických trás v Košiciach, ktorý bol prijatý v roku 1992. Žiadajú
- stanoviť princíp pravidelného vyčleňovania peňazí pre nemotorovú dopravu z rozpočtu mesta v kombinácii so získavaním prostriedkov z európskych fondov
- technicko-organizačnými zásahmi do dopravy zvýhodňovať a chrániť slabších účastníkov (ukľudňovanie dopravy najmä v obytných zónach, zriaďovanie jednosmeriek a umožnenie cyklistickej premávky...)
- podmieňovať odsúhlasovanie nových dopravných stavieb aj ich rekonštrukcií už v prípravnej fáze zaprojektovaním bezpečného pohybu chodcov a cyklistov
- v súbehu úsekov ciest pre motorové vozidlá poskytnúť nemotorizovaným účastníkom dopravy alternatívne dopravné prepojenia. Pokiaľ alternatíva nebude, do toho času pozastaviť platnosť zákazu pohybu chodcov a cyklistov na týchto úsekoch
- preferovať nemotorovú dopravu (chôdzu, cyklistiku, železnicu) pred motorizovanou dopravou, preferovať verejnú osobnú dopravu (MHD, železnica, SAD) pred individuálnou osobnou dopravu.

Problém cyklodopravy sa dostal výrazne do popredia záujmu v posledných mesiacoch, keď bol úsek cesty I. triedy z Košíc do Šace preklasifikovaný na komunikáciu pre motorové vozidlá, na ktorej je vylúčená preprava na bicykloch. Tento krok sa dotkol mnohých zamestnancov spoločnosti U.S.Steel, ktorí sa do práce dopravujú na bicykloch, ale postihol aj obyvateľov mestských častí Šaca, Pereš, Poľov, Lorinčík a Košičanov, ktorí v týchto mestských častiach vlastnia záhrady alebo chaty. Nemôžu sa do nich dostať na bicykloch, ale ani s pomalými vozidlami, ktoré používajú v záhradách alebo na poli.

Mesto Košice neiniciovalo tento krok Národnej diaľničnej spoločnosti, ani nebolo o takomto riešení vopred informované. Keďže preklasifikovanie komunikácie spôsobuje problémy občanom, primátor mesta Zdenko Trebuľa sa obráti listom na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR so žiadosťou o vrátenie cesty I/50 Košice – Šaca v dĺžke 16,238 km do pôvodnej kategórie. Žiadosť mesto odôvodňuje neexistujúcou súbežnou trasou cesty I. triedy, ktorú by mohli občania využívať ako alternatívu. Na tejto komunikácii nie sú vybudované mimoúrovňové napojenia križujúcich ciest a priechodov pre chodcov, preto je na niekoľkých miestach znížená rýchlosť. Označením úseku ako cesty pre motorové vozidlá sa vylúčili pomalé vozidlá do 50 km/hod. a cyklisti. Žiadosť o preklasifikovanie sa týka aj cesty I/68 Košice – Budimír dlhej 11,366 km.

V súčasnosti je v meste zrealizovaných okolo 15,3 km vyznačených cyklochodníkov na existujúcich chodníkoch a komunikáciách (Nad Jazerom, Trieda SNP, Južná trieda, Urbánkova – Potočná, Ľavobrežná, pravý breh Hornádu, časti združených chodníkov pri obchodných centrách, pozdĺž VSS – Červený Rak) a 3,3 km samostatných cyklotrás (Hlavná, Čermeľská ). Pri výstavbe obchodných centier Hypermarket Jednota, OC Kaufland, OC Optima, OC Baumax-1 boli realizované cyklochodníky podľa požiadaviek mesta v súlade s koncepciou ich výstavby.
V spolupráci s mestom VSŽ Inžiniering, s.r.o. v roku 1997 spracoval štúdiu cyklochodníka do VSŽ s vyčísleným finančným nákladom cca 37 miliónov korún, k výstavbe však nedošlo, jedným z problémov bolo majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

Výstavba cyklochodníkov je súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice v globálnom cieli č.5 v opatrení č.3 bod 4. Darí sa však realizovať iba malú časť z navrhovanej výstavby cyklochodníkov (väčšinou zatiaľ neprepojených čiastkových úsekov). Príčinou je nedostatok finančných prostriedkov na projekty a výstavbu. Preto chce mesto v spolupráci s Cyklistickou úniou Košice a ďalšími záujmovými združeniami ďalej projekčne pripravovať ďalšie trasy v zmysle schváleného koncepčného materiálu s ohľadom na celistvosť a spájanie už jestvujúcich cyklistických trás.