Prejsť na obsah

Mestské zastupiteľstvo ovládli svetoví developeri

Po úvodných správach primátora mesta, riaditeľa MMK, hlavného kontrolóra a náčelníka MsP o svojej doterajšej činnosti, ovládli na II. rokovaní MZ mikrofóny „žraloci" zo zahraničných stavebných a developerských firiem, ktorí si prišli svoje architektonické sny splniť do nášho mesta. Na projekcii sa najskôr poslancom predostrela štúdia budúceho Auparku a po nej vízie a zámery prípravy projektu polyfunkčného súboru Nemocnica II.
V rámci schvaľovacieho procesu zmien a doplnkov deklaroval investor zmenu projektanta a riešenia, ktoré bolo výsledkom urbanisticko-architektonickej súťaže. Novým projektantom je londýnska projektová kancelária BENOY, ktorej zástupca R. Bishop uviedol poslednú verziu vizualizácie budúceho Auparku. „Z našich osobných skúseností vieme, aké je dôležité spolupracovať v takýchto projektoch s mestom. Uvedomujeme si závažnosť prepojenia Auparku s jeho okolím. Tento pozemok je rozsiahly a úzky, preto je potrebné brať do úvahy aj okolité bloky, sekundárne ulice a blízke historické centrum," komentoval R. Bishop. Dopravná tepna, ktorá vedie cez Námestie Osloboditeľov je nosným elementom celej stavby. Bude náročné ju zakomponovať nielen po architektonickej, ale najmä po praktickej stránke, aby plnila svoju úlohu a neobmedzovala návštevníkov Auparku. Zaujímavo riešený exteriér aj interiér moderného Auparku bude preplnený reštauráciami, obchodnými centrami, kinami, strešnou terasou, administratívnou časťou a dostatočne veľkým verejným priestorom. Predstavitelia investorských spoločností Rodamco a HB Reavis Group pozorne načúvali poznámkam poslancov a prisľúbili, že sa nimi budú pri vylepšovaní štúdie zaoberať.

Lokalita Nemocnica II, ktorej štúdia opäť pochádza z projektovej kancelárie spoločnosti BENOY, sa bude významným spôsobom podieľať na utváraní panoramatického obrazu mesta. Jej partnerskú spoločnosť Letterstone plc predstavil poslancom manažér W. Buckingham-Burr. Spoločnosť pôsobí na trhu s realitami v strednej a východnej Európe. Svoje projekty v rámci Slovenska začali v Bratislave a svoju svetlú budúcnosť vidia v našom meste. „Našou špecializáciou nie sú iba obytné domy v mestách, ale objekty s rozmanitou funkciou," doplnil ďalší zástupca spoločnosti J. Dawnson a pokračoval „Vaše mesto nás zaujalo. Podľa nás jeho imidž dosahuje svetovú triedu. A tej chceme prispôsobiť útulné bývanie s výhľadom na údolie Hornádu a Staré mesto." Stavebnému komplexu má podľa štúdie kraľovať 18-poschodová budova ikonického tvaru, slúžiaca na obytné účely. Obklopená bude nižšími budovami s hotelom a rôznymi službami, vytvárajúcimi malé námestie. Koncept budov vychádza z hornatosti terénu. Zachovaný ostane zelený koridor v zmysle záhradného parku a skvalitní sa dopravné napojenie. Poslanci prejavili všeobecné nadšenie, avšak nezabudli pripomenúť, že na zreteli je potrebné mať blízkosť Fakultnej nemocnice a budovu budúceho Východoslovenského ústavu cievnych chorôb.

Najdlhšie rokujúcim bodom programu bolo schválenie rozpočtu mesta na rok 2007. Doteraz fungovalo mesto v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Základným kritériom návrhu rozpočtu na rok 2007 je, že musí byť vyrovnaný, resp. prebytkový. Celkový rozpočet mesta Košice na rok 2007 predstavujú očakávané príjmy vo výške 2,78 mld. Sk, ktoré poslanci MZ schválili v upravenom poslaneckom návrhu. Poslanecké kluby SDKÚ-DS, KDH, SMK výrazne nezvýšili ani neznížili konečnú rozpočtovú cifru. Prehodnotili jednotlivé kapitoly a v takých ako sú výdavky na verejnú správu, ÚHA, SKK, Zimná údržba komunikácií ubrali, aby napr. MFK pridali. Najväčšie položky v mestskom rozpočte pôjdu na školstvo (600 mil.), verejnú dopravu (400 mil.), komunálny odpad (275 mil.), verejnú správu (200 mil.), MsP (75 mil.) a transakcie súvisiace s dlhovou službou mesta (50 mil.). MZ zobralo na vedomie aj rozpočet na rok 2008 (2,82 mld. Sk) a 2009 (3,1 mld. Sk), ktoré sa schvaľovali prvýkrát. Rozpočet na tieto roky nie je záväzný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom období.
V rámci rozpočtu poslanci schválili aj kapitolu prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb pre malé Mestské časti vo výške 3650 Sk, pre veľké MČ 740 Sk a pre Luník IX. vo výške 1600 Sk na obyvateľa. Schválenie rozpočtu primátor mesta F. Knapík ukončil slovami: „Musíme sa zhodnúť na tom, čo uprednostníme, čo podporíme a čo môže počkať. Zdroje, ktoré sa budú počas roka vytvárať, by mali vykryť práve tie „úzke miesta", o ktorých sme teraz hovorili."
Z ďalších bodov programu sa očakávalo schválenie návrhu realizácie opráv miestnych komunikácií formou „PPP" projektov, čo je forma dodávateľského úveru so záručnou dobou na dohodnutý čas. Výška finančných prostriedkov na opravy komunikácií v roku 2007 je stanovená odhadom, teda môže nastať odchýlka cca 10 – 15 %. K tejto čiastke je potrebné pripočítať ešte hodnotu bankových peňazí vo výške cca 15 mil. Sk. Celkový rozsah opráv v roku 2007 by mal byť maximálne vo výške 100 mil. Sk. V návrhu boli schválené opravy týchto miestnych komunikácií: Štúrova ulica (10 mil. Sk), Ondavská - Vojenská (14 mil. Sk), Trieda SNP (7 mil. Sk), Slovenskej jednoty (5 mil. Sk), Cesta na Podhradovú (15 mil. Sk), Kavečianska cesta (15 mil. Sk), Považská ulica (7 mil. Sk), Trieda KVP (7 mil. Sk) a sídlisko Ťahanovce (5 mil. Sk).
Z posledných bodov programu rokovania MZ z 22. februára bola dôležitá správa o stave dlhovej služby mesta Košice, podľa ktorej sa celkový dlh mesta postupne znižuje a v súčasnosti je na úrovni 1,6 mld. Sk.
Schválené boli VZN o erbe a vlajke MČ Košice-Juh a VZN o určení názvu ulíc „Ku hájovni" a „Vrchná". MZ menovalo do rady združenia CASSOVIAINFO za mesto Košice MUDr. M. Vargovčáka, námestníka primátora Košíc.
Záver rokovania patril návrhom jednotlivcov a kolektívov na cenu „Primátora mesta Košice".