Prejsť na obsah

Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice

NÁZOV PROJEKTU Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice

LOGO
     

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Kohézneho fondu a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
KF - KOHÉZNY FOND
"Investícia do Vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE    Mesto Košice
CELKOVÉ NÁKLADY    23 629 134,47 €
VÝŠKA NFP     22 447 677,75 €

OPERAČNÝ PROGRAM (FOND) Operačný program Doprava 2007 – 2013, Prioritná os 4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov, Opatrenie 4.1 – Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov

POSKYTOVATEĽ   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Zatraktívnenie električkovej mestskej hromadnej dopravy modernizáciou vybraných úsekov električkovej siete mesta Košice

OPIS PROJEKTU
Predmetom realizácie predkladaného projektu KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice (ďalej aj MEU) je líniová stavba mestskej električkovej dráhy, ktorá spočíva v modernizácii vybraných úsekov električkovej siete mesta Košice a pozostáva z týchto ucelených častí:
UČS 01 Križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda s napojením na zrekonštruovanú trať na Južnej triede
UČS 02 Obratisko Amfiteáter
UČS 03 Úsek trate obratisko Amfiteáter – križovatka TIP TOP
UČS 04 Križovatka TIP TOP po križovatku Čsl. armády – Zimná ul.
UČS 05 Obratisko Havlíčkova
UČS 06 Križovatka Trieda SNP – Bardejovská a ul. Bardejovská po DPMK
UČS 07 Križovatka Námestie Maratónu mieru - úsek „ľavé odbočenie" z Komenského ul. smer Hviezdoslavova - Masarykova ul.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavná aktivita:
Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice
Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanie

VÝSTUPY PROJEKTU
Modernizáciou vybraných úsekov električkovej siete mesta Košice sa dosiahne prestavba existujúcej električkovej dráhy za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku. Stavba „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice" je tvorená siedmimi samostatnými celkami (UČS), ktoré sa zmodernizujú v celkovej dĺžke 5,174 km.
Vybudovaním modernej električkovej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami.
Pre odstránenie a zníženie negatívnych účinkov stavby na životné prostredie, boli do predmetnej dokumentácie stavby zapracované prvky, ktoré budú eliminovať vplyv stavby na životné prostredie, ako napr. antivibračné rohože a obloženie koľajníc.

Výstavbou a realizáciou predmetného úseku modernizovanej železničnej trate sa okrem iného dosiahne:
• Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry mesta
• Zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania
• Zvýšenie bezpečnosti
• Zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia

Modernizácia električkových uzlov bude významným skvalitnením celého systému verejnej osobnej koľajovej dopravy na území mesta Košice, cieľom ktorého je v konečnom dôsledku zatraktívnenie električkovej mestskej hromadnej dopravy pre obyvateľov mesta Košice v snahe o zvýšenie podielu tohto druhu dopravy na celkových výkonoch MHD v Košiciach.

ZAČIATOK REALIZÁCIE    10/2014
UKONČENIE REALIZÁCIE   12/2015
TYP PROJEKTU     Investičný
FÁZA REALIZÁCIE    Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/