Prejsť na obsah

Modernizácia Materskej školy Dneperská 8 v Košiciach

NÁZOV PROJEKTU    Modernizácia Materskej školy Dneperská 8 v Košiciach

LOGO PROGRAMU

         

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE    Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY    598 567,64 €
VÝŠKA NFP    564 889,67 €

OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 1, Opatrenie 1.1

POSKYTOVATEĽ
   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Skvalitniť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy materskej školy.
 
OPIS PROJEKTU
Stav objektu Materskej školy Dneperská 8 v Košiciach zodpovedá jej veku a starostlivosti. Realizáciou projektu sa zabezpečí
dlhšia životnosť budovy a zabezpečí sa skvalitnenie vzdelávacieho procesu.

AKTIVITY PROJEKTU
• Vypracovanie projektovej dokumentácie
• Verejné obstarávanie
• Stavebné práce: rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení

VÝSTUPY PROJEKTU
• Zateplenie strechy a obvodového plášťa budovy
• Výmena plastových okien a dverí

ZAČIATOK REALIZÁCIE   02/2009
UKONČENIE REALIZÁCIE   03/2012
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/