Modernizácia Výrobne asfaltových zmesí Veľká Ida, Skanska SK a.s.

M E S T O   K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

  Košice, 31.03.2021

MK/A/2021/09620

 

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa  29.03.2021  mu bolo ako dotknutej obci  doručené   rozhodnutie  o tom, že sa  nebude posudzovať podľa zákona o EIA  zmena navrhovanej  činnosti:

   „Modernizácia Výrobne asfaltových zmesí Veľká Ida, Skanska SK a.s.                                                                              

Navrhovateľ,  Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie  podľa § 29 ods.1  zákona NR  SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene  a doplnení   niektorých zákonov,   zámer   navrhovanej činnosti. 

Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29  zákona o EIA, vydalo MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č.6375/2021-1.7/ed, 16429/2021, 16431/2021-int. zo dňa 25.03.2021,  že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.

 

Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí príslušného orgánu  vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.

 

Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

          

 Ing. Mária Kottferová

 vedúci referátu životného prostredia

 a energetiky