Modernizácia Základnej školy Družicová 4 v Košiciach

NÁZOV PROJEKTU      Modernizácia Základnej školy Družicová 4 v Košiciach

LOGO PROGRAMU

    

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY 1 417 402,51 €
VÝŠKA NFP 1 293 067,94 €

OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 1, Opatrenie 1.1

POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Skvalitniť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy základnej školy.

OPIS PROJEKTU
Stav objektu Základnej školy Družicová 4 v Košiciach zodpovedá jej veku a starostlivosti. Budova školy bola postavená v roku 1977.
Realizáciou projektu sa zabezpečí dlhšia životnosť budovy a zabezpečí sa skvalitnenie vzdelávacieho procesu.

AKTIVITY PROJEKTU
• Vypracovanie projektovej dokumentácie
• Verejné obstarávanie
• Stavebné práce: rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení

VÝSTUPY PROJEKTU
• Zateplenie obvodového plášťa budovy
• Výmena plastových okien a dverí
• Počítačová kabeláž
• Modernizácia hygienických zariadení
• Novovytvorená vstupná rampa pre imobilných
• Vybavenie učební

ZAČIATOK REALIZÁCIE 07/2008
UKONČENIE REALIZÁCIE 02/2012
TYP PROJEKTU Investičný
FÁZA REALIZÁCIE Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/