Modernizácia Základnej školy Park Angelinum 8 v Košiciach

NÁZOV PROJEKTU   Modernizácia Základnej školy Park Angelinum 8 v Košiciach

LOGO PROGRAMU

    

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE     Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY    1 524 073,35 €
VÝŠKA NFP                  1 425 839,36 €

OPERAČNÝ PROGRAM   Regionálny operačný program, Prioritná os 1, Opatrenie 1.1

POSKYTOVATEĽ     
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
PRIJÍMATEĽ        Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA      Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Skvalitniť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy základnej školy.

OPIS PROJEKTU
Stav objektu Základnej školy Park Angelinum 8 v Košiciach zodpovedá jej veku a starostlivosti. Budova školy bola postavená v roku 1958.
Realizáciou projektu sa zabezpečí dlhšia životnosť budovy a zabezpečí sa skvalitnenie vzdelávacieho procesu.

AKTIVITY PROJEKTU
• Vypracovanie projektovej dokumentácie
• Verejné obstarávanie
• Stavebné práce: rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení

VÝSTUPY PROJEKTU
• Zateplenie obvodového plášťa budovy
• Výmena plastových okien a dverí
• Počítačová kabeláž
• Modernizácia hygienických zariadení
• Novovytvorená vstupná rampa pre imobilných

ZAČIATOK REALIZÁCIE     03/2008
UKONČENIE REALIZÁCIE     06/2012
TYP PROJEKTU            Investičný
FÁZA REALIZÁCIE         Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/