Prejsť na obsah

Modernizácia Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach

NÁZOV PROJEKTU     Modernizácia Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach

LOGO PROGRAMU

         

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE    Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   1 352 109,68 €
VÝŠKA NFP    1 194 894,74 €

OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 1, Opatrenie 1.1

POSKYTOVATEĽ
    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Skvalitniť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy základnej školy.

OPIS PROJEKTU
Stav objektu Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach zodpovedá jej veku a starostlivosti. Základná škola poskytuje základné
vzdelanie od 1.9.1969. Realizáciou projektu sa zabezpečí dlhšia životnosť budovy a zabezpečí sa skvalitnenie vzdelávacieho procesu.

AKTIVITY PROJEKTU
• Verejné obstarávanie
• Stavebné práce: rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení

VÝSTUPY PROJEKTU
• Zateplenie strechy a obvodového plášťa budovy
• Výmena plastových okien a dverí
• Modernizácia hygienických zariadení

ZAČIATOK REALIZÁCIE   08/2008
UKONČENIE REALIZÁCIE   03/2012
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/