Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov

NÁZOV PROJEKTU Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov

LOGO


          

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Mesto Košice
CELKOVÉ NÁKLADY   987 550,96 €
VÝŠKA NFP   938 173,41 €
Výška finančnej podpory z EÚ   839 418,32 €

OPERAČNÝ PROGRAM (FOND)
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 1: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

Skvalitnenie a zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom modernizácie infraštruktúry a dopravného systému na zastávkach

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov sa zabezpečí modernizácia infraštruktúry VOD - autobusových zastávok, kde je vysoká frekvencia cestujúcich, oznamovacími prostriedkami - osadením označníka zastávky a LED informačných tabúľ s príslušenstvom, stavebnými úpravami zastávok (čakacích a nástupných plôch pre cestujúcich) s vytvorením bezbariérového prístupu na zastávky, ako aj úpravami pozemných komunikácií v miestach zastávok (samostatné zastavovacie pruhy mimo jazdných pruhov komunikácií). Spolu bude modernizovaných 29 autobusových zastávok MHD.
Modernizáciou sa dosiahne vysoká kvalita zastávok s minimalizáciou bariér a maximalizáciou kompaktnosti a účelnosti, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému, modernizácia a oprava zastávok a staníc verejnej osobnej dopravy vrátane prístupových komunikácií s ohľadom na bezbariérovosť a prvky pre zrakovo postihnutých cestujúcich a komfort cestujúcich.

AKTIVITY PROJEKTU
1. Hlavná aktivita: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
1.1 Stavebné práce
1.2 Projektová dokumentácia
2. Podporné aktivity:
2.1 Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
Projektom sa dosiahnu z pohľadu stavebných úprav nasledujúce zlepšenia:
• Vybavenie autobusových zastávok oznamovacími prostriedkami, ktoré bude zahŕňať osadenie označníka zastávky, LED informačných tabúľ s príslušenstvom,
• Stavebné úpravy zastávok (nástupných plôch) s vytvorením bezbariérového prístupu na zastávku
• Stavebné úpravy pozemných komunikácií v mieste zastávok MHD (niky)
• Modernizácia a obnova infraštruktúry zastávok
• Nezanedbateľným dopadom v rámci výstupov projektu bude dosiahnutie časovej elasticity užívateľov VOD zjednodušeným, skráteným a pohodlnejším prestupovaním.
Okrem príspevkov projektu k integrácii a previazanosti služieb vo VOD, k zlepšeniu infraštruktúry VOD, k zvyšovaniu kvality VOD, k sociálnym a environmentálnym aspektom VOD sú hlavné spoločenské a sociálne účinky tejto investície nasledujúce:
• Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry mesta
• Zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania
• Zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti
• Zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia
• Úspora nákladov na údržbu

ZAČIATOK REALIZÁCIE   04/2017
UKONČENIE REALIZÁCIE   07/2019
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/