Prejsť na obsah

Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice

NÁZOV PROJEKTU Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice

LOGO PROGRAMU

  Logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR            

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE    Košice – mestská časť Nad jazerom

CELKOVÉ NÁKLADY    1 347 311,51 €
VÝŠKA NFP   1 130 148,26 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   1 011 185,29 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020,
Prioritná os 1 –Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,
Investičná priorita 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility,
Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je: zvýšenie komfortu cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie infraštruktúry a informačného dopravného systému na zastávkach.

OPIS PROJEKTU
Pre zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy sa na 10 autobusových zastávkach MHD s vysokým počtom cestujúcich na Slaneckej ceste osadí 11 ks informačných tabúľ s on – line odchodmi spojov, ktoré budú informovať o linke, smere konečnej zastávky, čase odchodu a pod.
Tabule budú taktiež obsahovať akustický systém pre nevidiacich a v prípade potreby by mali byť doplnené ešte bežnými reproduktormi pre hlásenie, ktoré dopĺňajú a rozširujú vizuálnu časť informačného systému.
V rámci zastávok sa zároveň vykonajú stavebné úpravy nástupných plôch zastávok v zmysle bezbariérovosti a na pozemných komunikáciách v miestach zastávok MHD (niky).

Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, ktorá sa prejaví vo zvýšení komfortu cestujúcich, zlepšení prepravných podmienok, čo napomôže atraktivite cestovania verejnou dopravou ako súčasti multimodálneho systému VOD, ako aj vyváženejšiemu územnému rozvoju.
Modernizáciou sa dosiahne vysoká kvalita zastávok s minimalizáciou bariér a maximalizáciou kompaktnosti a účelnosti, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému, modernizácia a oprava zastávok a staníc verejnej osobnej dopravy vrátane prístupových komunikácií s ohľadom na bezbariérovosť a prvky pre zrakovo postihnutých cestujúcich a komfort cestujúcich.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov
Podporné aktivity:
• Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
• 10 zmodernizovaných zastávok MHD

ZAČIATOK REALIZÁCIE    09/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE    11/2023
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/ 

 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/