Modernizácia železničnej trate Žilina- Košice, úsek trate Kysak-Košice

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 05.05.2020
MK/A/2020/ 12835


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.04.2020 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti:


„Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Kysak-Košice“


Navrhovateľ, Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP podľa § 31 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti.
Správa o hodnotení navrhovanej činnosti pre verejnosť dispozícii k nahliadnutiu na webovom sídle MŽP SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-kosice-usek-trate-kysak-mimo-kos-1
a oznámenie o doručení správy o hodnotení v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. po dobu jedného mesiaca od zverejnenia – 30 dní t.j. do 04.06.2020. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k činnosti na adresu:
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice, najneskôr do 30 dní odo dňa tohto zverejnenia.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky