Prejsť na obsah

MŠ Juhoslovanská 4, Košice

V septembri 2019 sa začala spolupráca piatich európskych škôl zo Slovenska, Poľska, Talianska, Rumunska a Turecka, v medzinárodnom projekte programu ERAZMUS plus „Priateľské európske zážitkové vzdelávanie“. V novembri 2019 sa učiteľky partnerských škôl stretli na Krátkodobej vzdelávacej aktivite v Košiciach, kde ich kolektív koordinujúcej materskej školy na Juhoslovanskej 4 nie len srdečne privítal, ale im pripravil bohatý vzdelávací a kultúrny program v zmysle naplánovaných projektových aktivít na tému Tradície – umenie a remeslá.

Námestníčka primátora Mgr. Lucia Gurbáľová oficiálne prijala pedagógov z partnerských krajín v reprezentačných priestoroch historickej radnice. V priestoroch MÚ MČ na sídlisku Ťahanovce ich privítal starosta Mgr. Ing. Miloš Ihnát a členky Združenia žien Slovenska ich prekvapili prekrásnou výstavkou tradičných ručných prác. Účastníci mobility zavítali do ZŠ a ŠKD Belehradská 21, do CVČ na elokovanom pracovisku Juhoslovanská 2,  do Regionálneho centra ÚĽUV Košice, kde sme im predstavili vzdelávací systém SR, mimoškolské aktivity detí, možnosti vzdelávania, pripravili sme tvorivé dielne a workshopy. V etnografickom múzeu im Muzika Milana Rendoša s priateľmi prezentovala tradičné odevy, hudobné nástroje, školu hudby a tanca. Komentovanú prehliadku mesta Košice realizoval hlavný „potulkár“ PhDr. Milan Kolcun.

V priestoroch materskej školy Juhoslovanská 4, Košice im pedagogickí zamestnanci a deti pripravili ukážky tradičných tancov a hier, výtvarných a pracovných techník, vzdelávanie a workshopy tradičných slovenských remesiel, výstavku ľudových odevov a predmetov dennej potreby. Na konci týždňa sa konalo online stretnutie s pedagógmi a deťmi partnerských škôl v rámci ERASMUS DAYS. Bolo ťažké za jeden týždeň ukázať našim hosťom celé naše krásne mesto, predstaviť im všetky partnerské a spolupracujúce inštitúcie, náš bohatý vzdelávací program, tradície, históriu a kultúru, ale bolo aj veľmi ťažké sa s nimi rozlúčiť. Vtedy sme ani len netušili, že sa lúčime na jeden a pol roka a že plán nášho projektu naruší pandémia. Napriek tomu sme priebežne realizovali naplánované aktivity s deťmi na témy: vlastenecká a multikultúrna výchova - tradície a remeslá; spoločnosť a kultúra - priateľstvo a spolupráca;  environmentálna výchova a vzdelávanie - materiály a separovanie, pestovanie rastlín; technológie a inovácie -  experimenty, kódovanie, IKT nástroje. S partnerskými triedami a školami sme sa vídali cez on-line konferencie a medzinárodnom portáli eTwinning a okrem skúseností z pedagogickej praxe sme sa navzájom informovali o situácii v partnerských krajinách a školách, navzájom sme sa povzbudzovali a dúfali, že sa nám podarí projekt úspešne dokončiť. Po jeho predĺžení o šesť mesiacov sme sa v júni 2021 rozhodli uskutočniť mobility učiteľov a realizovali sme Medzinárodné krátkodobé vzdelávacie aktivity: 05. – 09. júl 2021 Poľsko, Varšava; 09. – 13. august 2021 Rumunsko, Braila; 20. – 24. september 2021 Turecko, Aliaga; 11. – 15. október 2021 Taliansko, Sicília, Scordia.

V každej partnerskej škole sa nám dostalo vrelého prijatia nie len od pedagógov a rodičov, ale aj od predstaviteľov každého navštíveného mesta. Každá škola pripravila množstvo vzdelávacích, poznávacích a kultúrnych aktivít na svoju tému: Poľsko – téma „kultúra a spoločnosť“, Rumunsko – „technológie a inovácie“, Turecko – „zážitkové vzdelávanie“, Taliansko - „ekológia“. Z mobilít sme do našej materskej školy priniesli množstvo nových odborných poznatkov a postupov osvedčenej pedagogickej praxe, veľa nápadov a podnetov pre prácu s našimi deťmi, mnoho úžasných zážitkov a fotografií o ktoré sme sa podelili na výstave projektu pripravenej pre kolegyne, rodičov a deti na február – marec 2022 v priestoroch našej MŠ. Fotografie a ukážky pedagogickej praxe sú zdieľané na webovom sídle MŠ a v školských pracovných materiáloch.

Projekt Friendly European Experiential Learning (FEEL) sa skončil, ale nepochybne bol jedinečný a nezabudnuteľný pre všetkých jeho účastníkov, ktorí napriek medzinárodnej situácii dokázali upriamiť svoju pozornosť na sebavzdelávanie a vzdelávanie detí,  na zlepšenie a modernizáciu výchovy a vzdelávania od vlastných tradícií, cez kultúru, spoločnosť, ekológiu smerom k inováciám a využívaniu nových pomôcok, postupov, technológií, čím realizovali vlastné odborné napredovanie aj napredovanie materskej školy, Juhoslovanská 4 v Košiciach.  

autor: Ing. Marcela Šterbáková