Prejsť na obsah

MŠ Repíková 58, Košice

Európsky učiteľ

Riaditeľka materskej školy Mgr. Natália Barilová sa zúčastnila týždenného vzdelávacieho seminára v Olomouci v Českej republike na základe vypracovaného projektu Európsky učiteľ v programe Erasmus+.

Seminár bol zameraný na „Specifické přístupy k dětem v materskej škole". Účastníkmi seminára boli okrem pani riaditeľky aj kolegyne z iných slovenských miest a z Českej republiky, ktoré pracujú na rôznych pozíciách v materskej škole.

Seminár pozostával z piatich čiastkových tém, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. Jednotlivé kurzy viedli českí odborníci s dlhoročnou praxou.

Na seminári „Hedvábí – tkanina císařú" – získali vedomosti z histórie hodvábu, ako farbiť hodváb, vyrábať šperky, darčeky a podobne. Lektorka Mgr. Magda Černochová poukazovala na dôležitosť týchto činnosti, ktorými u detí rozvíjame tvorivosť, jemnú motoriku, trpezlivosť a vôľové vlastnosti. Uvedené činnosti eliminujú motorický nepokoj. Prakticky si vyskúšali rôzne techniky práce s hodvábom, výrobu šperkov a iných darčekov.

Na seminári „Proč zase zlobíš aneb emoční a sociální rozvoj osobnosti" lektorka Mgr. Juliana Gardošová prezentovala poznatky o sebahodnotení detí, o dôležitosti správneho nastavenia limitov vo výchove detí, dôslednosti pri výchovnom pôsobení rodičov a rozvoji sebaúcty a sebaprijatia.

Lektorka podrobne rozobrala Maslowovu pyramídu potrieb, detský mozog – princípy jeho fungovania, emočnú inteligenciu, detský strach, pasívnu a aktívnu agresiu.

Na seminári „Hry se zvuky a tóny" lektorka Mgr. Eva Hurdová oboznámila účastníčky seminára s využívaním foriem hier na telo, na nástroje orffovského inštrumentára, ale aj na rôzne predmety z okolia dieťaťa. Poukázala na rozvoj jemnej motoriky, vedomostí o materiáloch, z ktorých sú hudobné nástroje vyrobené; rozvoj tvorivosti, uskutočňovanie vlastných nápadov čo má pozitívny vplyv aj na rozvoj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na rozvoj spolupráce v skupine a rešpektovanie sa navzájom. Prakticky si vyskúšali rôzne hry na tele, s predmetmi a detskými hudobnými nástrojmi.

Na seminári „ Předcházíme poruchám učení" lektorka Mgr. Marie Komárová definovala vývojovú poruchu učenia. Poukázala na to, že je náročné diagnostikovať vývojovú poruchu učenia a že to spadá do kompetencie pedagogicko-psychologických poradní. Zdôraznila, že je potrebné už v predškolskom veku sledovať jednotlivé oblasti rozvoja osobnosti dieťa. Ak sa zistia odchýlky, je veľká šanca eliminovať príčiny hroziacej diagnózy až na takú úroveň, že k žiadnym problémom v učení nemusí dôjsť. Vyjadrila názor, že už nestačí, aby boli vývojové poruchy učenia možné diagnostikovať až v dobe, keď dieťa nastúpi do základnej školy, ale je potrebné rozvíjať určité oblasti v materskej škole. Zaoberala sa školskou pripravenosťou, školskou zrelosťou a čiastkovými funkciami vývojovej úrovni.

Na seminári „ Specifické přístupy v práci s dítětem s PAS v MŠ" lektorka oboznámila prítomné so zásadami práce s autistickým dieťaťom. Podrobne nám vysvetlila Metodiku práce s dítětem s poruchou autistického spektra. Prezentovala prácu s deťmi s poruchami autistického spektra prostredníctvom fotiek. Ukázala učebné pomôcky a vysvetlila ako sa pomôcky správne používajú.

Pani riaditeľka Mgr. Natália Barilová získala bohaté vedomosti, skúsenosti a vytvorila nové partnerstvá s inými materskými školami. Získané poznatky prezentovala pred svojimi kolegyňami z materskej školy, v ktorej pracuje a kolegyňami z okolitých materských škôl. Nadobudnuté poznatky bude prezentovať aj pred ostatnými riaditeľkami, učiteľkami na spoločných poradách alebo metodických dňoch či rôznych fórach.

V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na zriaďovateľa materskej školy Mesto Košice, ktorý celý projekt podporil. Umožnil pani riaditeľke nielen zúčastniť sa seminára, ale aj ďalej propagovať projekt zverejnením informácii na svojej stránke, vystavenia vzdelávacích materiálov na výstavných paneloch vo svojich priestoroch ako aj poskytnutie priestorov na spoločné stretnutia pedagógov, kde mohli získať informácie o tomto projekte.