Prejsť na obsah

Na niektorých košických komunikáciách sa v lete robia súvislé opravy

Počas letných mesiacov sa na území mesta Košice robí niekoľko súvislých opráv komunikácií. V 25. týždni sa začali práce na Južnej triede, predpokladaný termín ukončenia je v 30. týždni. Finančný náklad je 25,8 mil. korún, realizátorom prác sú Cestné stavby a.s. Košice. Od 26. týždňa sa rozbehli aj práce na Národnej triede, mali by byť ukončené v 34. týždni. Predpokladané náklady dosahujú 27,9 mil. korún, realizátorom sú Inžinierske stavby a.s. Košice.

Vo verejnej obchodnej súťaži boli vybraní aj dodávatelia na ďalšie tri stavby, ktoré sa začnú realizovať v nasledujúcich týždňoch. Cestné stavby získali zákazku na Toryskej ulici (30 mil. korún) a na Ipeľskej ulici (15,5 mil. korún), Inžinierske stavby na Rastislavovej ulici (34,9 mil. korún)

Na práce na oprave živičného krytu miestnych komunikácií bolo v súlade s platnou legislatívou vyhlásené verejné obstarávanie. Práce sa týkajú stavebných úprav miestnych komunikácií, opráv jestvujúceho živičného krytu vozoviek, výškovej úpravy obrubníkov, uličných vpustov a poklopov, opráv chodníkov s vybudovaním bezbariérových priechodov, doplnenia zábradlí, náterov, uloženia koordinačných káblov, položenia nových živičných krytov, vodorovného dopravného značenia, zvislého dopravného značenia i spätných úprav dotknutých zelených plôch a porealizačnej dokumentácie.

Súvislé opravy komunikácií sa robia formou tzv. PPP projektov (Public Private Partnership) - spolupráce verejného a súkromného sektora. Podmienkou verejného obstarávania bolo, že na plnenie zmluvy sa neposkytne preddavok ani záloha. Obstarávateľ, teda mesto požadovalo, aby financovanie prác zabezpečil uchádzač. Mesto bude opravu splácať v mesačných splátkach počas 10 rokov z finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice. Hlavným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Vo vestníku verejného obstarávania sú momentálne zverejnené aj súťažné podklady na opravu Čermeľskej cesty, cesty na Bašku a kruhovej križovatky v mestskej časti Košická Nová Ves. Pripravuje sa zverejnenie podkladov na výstavbu prepojovacej komunikácie Hornbach II. etapa Popradská - Gemerská, oprava Svätoplukovej ulice a Strojárenskej ulice. Tieto stavby sa po vyhodnotení a výbere dodávateľa budú realizovť ešte v tomto roku.