Prejsť na obsah

Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX

NÁZOV PROJEKTU   Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX

LOGO PROGRAMU
            

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE   Košice – Luník IX
CELKOVÉ NÁKLADY   555 770,20 €
VÝŠKA NFP   527 981,69 €

OPERAČNÝ PROGRAM   Regionálny operačný program, Prioritná os 4, Opatrenie 4.1

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ

CIEĽ PROJEKTU
Zlepšenie úrovne bývania marginalizovanej komunity a posilnenie občianskej vybavenosti regeneráciou sídla Luník IX výstavbou
nájomného bytového domu

OPIS PROJEKTU
Výstavba trojpodlažného nájomného bytového domu v obytnej časti Luník IX za účelom zabezpečenia bývania v bežnom štandarde pre
MK. V objekte bude k dispozícii celkovo 12 bytových jednotiek pre cca 60 obyvateľov.

AKTIVITY PROJEKTU
• Vypracovanie projektovej dokumentácie
• Verejné obstarávanie
• Výstavba trojpodlažného nájomného bytového domu
 
VÝSTUPY PROJEKTU
• Výstavba trojpodlažného nájomného bytového domu v obytnej časti Luník IX za účelom zabezpečenia bývania v bežnom
štandarde pre MK. V objekte bude k dispozícii celkovo 12 bytových jednotiek pre cca 60 obyvateľov
• Napojenie na infraštruktúru

ZAČIATOK REALIZÁCIE    08/2014
UKONČENIE REALIZÁCIE   10/2015
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   projekt ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/