Prejsť na obsah

Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

NÁZOV PROJEKTU Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

LOGO PROGRAMU

    
          www.minv.sk                                                    www.esf.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk

ODKAZ NA FOND
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).
• Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
• Špecifický cieľ: 5.1.3 Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

VÝŠKA NFP     2 372 335,56 €
Spolufinancovanie zo strany mesta Košice: Nefinančný partner

POSKYTOVATEĽ:  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
PRIJÍMATEĽ:  Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SÍDLO PRIJÍMATEĽA:   Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Miesto realizácie projektu:  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom je v rámci jednotlivých aktivít projektu zabezpečiť pre oprávnených užívateľov - 150 obcí s najväčšou prítomnosťou marginalizovaných a najsegregovanejších rómskych osídlení na Slovensku:
• poskytnutie odbornej pomoci obciam pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov,
• aktualizáciu skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach,
• podporu procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom informačných, osvetových a mediačných činností,
• asistenciu pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách,
• synergické zmierňovania chudoby a sociálneho vylúčenia obyvateľov MRK,
• podporu destigmatizácie, desegregácie a degetoizácie.

OPIS PROJEKTU

Spoločný pilotný projekt Rómskeho vzdelávacieho fondu a Košického samosprávneho kraja zameraný na podporu činnosti komunitných centier u vybraných partnerov..

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
Podpora vysporiadania pozemkov, ktorej cieľom je poskytnúť podporu obciam smerujúcu k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom v rómskych osídleniach v zmysle platných právnych predpisov. Hlavná aktivita pozostáva z troch podaktivít:
1. aktualizácia a získavanie nových údajov o pozemkoch pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach,
2. informačné, osvetové a mediačné činnosti,
3. asistencia pri vysporiadaní pozemkov.
Podporne aktivity:
Riadenie projektu

ZAČIATOK REALIZÁCIE   01/2016
UKONČENIE REALIZÁCIE   12/2018
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát sociálnych vecí/