Návrh na nové VZN o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe.

Zverejnené na pripomienkovanie: 11. 6. 2021

Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu VZN je možné zasielať do 21. 6. 2021 na email stanislav.takac@kosice.sk

Poznámka: pôvodný návrh nového VZN bol predložený na pripomienkovanie dňa 4. 6. 2020; následne aktualizovaný návrh VZN bol predložený na pripomienkovanie 11. 12. 2020. Vzhľadom na to, že v priebehu prerokovania návrhu VZN mestským zastupiteľstvom boli vznesené rozsiahle pozmeňujúce návrhy, medzitým došlo k novelizácii cestného zákona, pričom mestské zastupiteľstvo rokovanie o pôvodnom návrhu VZN už viacnásobne prerušilo, z dôvodu zvýšenia transparentnosti sa predkladá (v poradí druhýkrát) aktualizovaný návrh nového VZN na nové pripomienkovanie verejnosťou.

Prílohy