Návrh na nové VZN o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe.

Zverejnené na pripomienkovanie: 11.12.2020

Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu VZN je možné zasielať do 31.12.2020 na email stanislav.takac@kosice.sk  

Poznámka: pôvodný návrh nového VZN bol predložený na pripomienkovanie dňa 4. 6. 2020; vzhľadom na to, že v priebehu prerokovania návrhu VZN mestským zastupiteľstvom boli vznesené rozsiahle pozmeňujúce návrhy a mestské zastupiteľstvo rokovanie o uvedenom návrhu už dvakrát prerušilo, z dôvodu zvýšenia transparentnosti sa predkladá aktualizovaný návrh nového VZN na opätovné pripomienkovanie verejnosťou.

Prílohy