Návrh na zmenu VZN č. 39, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice /apríl 2021/