Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 39, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodárskej – sídelnej aglomerácie Košice