Prejsť na obsah

Návrh Zadania Územného plánu zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ – oznámenie o prerokovaní (verejná vyhláška)

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len stavebný zákon) oznamuje verejnosti v súlade s § 20 ods. 3 stavebného zákona

verejné prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“,

ktorý je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice a na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Šaca v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na webovej stránke mesta Košice www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ podľa § 20 ods. 3 stavebného zákona s dotknutými vlastníkmi a verejnosťou s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční

dňa 21.04.2022 (štvrtok) o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice v zasadačke č. D-310.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 20 ods. 3 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Zadania Územného plánu zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o prerokovaní, na adresu: Magistrát mesta Košice, oddelenie Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky doručené po tomto termíne sa neprihliadne.