Prejsť na obsah

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

Navrhovateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja správu o hodnotení navrhovanej činnosti podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov