Prejsť na obsah

Noví zástupcovia v mestských podnikoch

Mestské zastupiteľstvo na svojom 1. mimoriadnom rokovaní aktualizovalo nových členov zastupujúcich mesto Košice v jeho obchodných spoločnostiach a organizáciách. Primátor mesta Ing. F. Knapík bude zastupovať akcionára na valnom zhromaždení v rozsahu vymedzenom Obchodným zákonníkom a Štatútom mesta Košice v spoločnostiach Kosit, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Geoterm a v MFK Košice. Zastupovaním spoločníka na valnom zhromaždení v obchodných spoločnostiach so 1OO % účasťou mesta poverilo Mestské zastupiteľstvo námestníkov MUDr. M. Vargovčáka v spoločnosti TEHO, s.r.o. a M. Čečka v Správe majetku mesta Košice, s.r.o. Zastupovaním akcionára, taktiež v spoločnostiach so 100% účasťou mesta, boli poverení v Mestských lesoch, a.s. Ing. F. Knapík a v DPMK, a.s. Ing. J. Filipko, námestník primátora.
MZ ďalej menovalo do funkcie členov predstavenstva v MFK (MUDr. M. Bereš, PhD., Mgr. Ľ. Grega), v Kosite (MUDr. I. Jutka, Ing. P. Cengel) a do funkcie členov dozornej rady boli menovaní v spoločnosti TEHO (Ing. M. Dittrich, T. Matoušek, Š. Derján), Mestské lesy Košice (MUDr. D. Adamkovič, MUDr. J. Sekáč, MUDr. M. Bereš, PhD.), Správa majetku mesta Košice (Mgr. Š. Rychnavský, Ing. V. Jeník, Ing. A. Weiszer), MFK (D. Rusnák, Ing. E. Buraš), Kosit (Ing. P. Bajus) a Geoterm (P. Hrabovský). Nezmenené zatiaľ zostáva zastúpenie mesta v dozornej rade DPMK a v predstavenstve a dozornej rade Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Schválený bol aj zástupca valného zhromaždenia Občianskeho združenia Košická aréna, Ing. F. Knapík a členovia správnej rady tohto združenia, M. Čečko a MUDr. M. Vargovčák. V záujmovom združení Technicom Košice bude mesto zastupovať MUDr. M. Vargovčák, vo Výskumnom a vývojovom centre veterinárnej kynológie bude zástupcom MVDr. J. Figeľ a v n.o. Perly Gotickej cesty B. Berberich. V dozorných radách týchto občianskych a záujmových zdužení boli potvrdení M. Boritáš v Košickej aréne, Doc. RNDr. F. Olejník, PhD.v Technicome a Bc. I. Kijevská v Perlách Gotickej cesty.