Obchodná verej. súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesač./ nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19  Košice,
v y h l a s u j e
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka
                                          
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice  v správe, resp. nájme  BPMK, s.r.o.
 
Viac informácií v prílohách
 
 
V Košiciach, dňa 28.11.2019 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o