Obchodná verej. súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesačného/ nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19  Košice,
v y h l a s u j e
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka
                                          
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice  v správe, resp. nájme  BPMK, s.r.o.
 
Súťažný návrh je potrebné doručiť v uzavretej obálke na BPMK, Južné nábrežie 13, Košice s uvedením:
- označenie účastníka
- nápisu: „Neotvárať – súťaž OVS“
a to osobne na sekretariát konateľa spoločnosti č. dverí 6/ I. poschodie alebo v podateľni na prízemí BPMK, s.r.o., alebo poštou, tak aby bol návrh vyhlasovateľovi doručený v termíne do 26.3.2020 (vrátane) do 15:00 hod.
 
 
Viac informácií v prílohách