Obchodná verej. súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice,
v y h l a s u j e
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh podnájmu na tento nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o.:

Hlavná 100 v Košiciach, – nebytová budova o výmere 911,55 m2 samostatný vchod, stav dobrý,
spolu s dvorom- letnou terasou o výmere 286,29 m2

Kontaktné osoby:

obhliadky: Zuzana Spišáková – 0915 697 585 - od 20.12.2018 do 16.01.2019 (do 12:00 hod.)
info k OVS: JUDr. Adriana Saxová – 0917 880 061 
 
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia, neziskové organizácie, občianske združenia, ktoré splnia súťažné podmienky; 
 
Uchádzač predloží v stanovenom termíne súťažný návrh, ktorý bude obsahovať:
 • 1/ návrh ceny mesačného podnájmu za nehnuteľnosť Hlavná 100, Košice:
 1. a) ktorá nemôže byť nižšia ako 3 895,- € bez DPH v prípade, ak suterén nebude užívaný ako reštaurácia alebo bar, alebo kaviareň
 2. b) ktorá nemôže byť nižšia ako 4 840,- €  bez DPH v prípade, ak suterén  bude  užívaný ako reštaurácia alebo bar, alebo kaviareň
 • 2/ návrh účelu využitia objektu na jednotlivé poschodia nehnuteľnosti
 • 3/ identifikáciu budúceho podnájomcu vrátane uvedenia tel. kontaktu, a e-mailu
 • 4/ čestné prehlásenie uchádzača, že nemá nedoplatky voči BPMK, s.r.o., resp. Mestu Košice
 • 5/ čestné prehlásenie, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
 • 6/ potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace – že nemá evidované daňové nedoplatky
 • 7/ potvrdenie zdravotnej a sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace – že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 • 8/ aktuálny doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia):
 1. a) právnická osoba predkladá výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu
 2. b) fyzická osoba - podnikateľ predkladá živnostenský list alebo koncesnú listinu, resp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na        predloženie súťažného návrhu
 3. c) nezisková organizácia  alebo  občianske  združenie  predkladá  stanovy,  nie  staršie       ako 3  mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu
 • 9/ fotokópiu dokladu o zložení zábezpeky
 • 10/ (príp. - nepovinne) potvrdenia o podnikateľských aktivitách a výsledkoch v oblastiach zamýšľaného účelu využitia za predchádzajúce obdobia aj s uvedením miesta výkonu takýchto aktivít.
 
Uchádzači si môžu vyzdvihnúť úplné Súťažné podmienky na  BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, č. dverí 9 alebo 8 / I. poschodie , t. č. 055/7871 313, 7871  319, 7871 313
 
Právne oddelenie:  Henrieta Tomková - 0917 880 050             
 
Súťažný návrh je potrebné predložiť v termíne do 16.01.2019 do 15,30 hod. osobne v budove BPMK Južné nábrežie 13, alebo prostredníctvom poštovej službyv uzavretej obálke s uvedením:
 • obchodného mena a sídla účastníka alebo miesta podnikania
 • označenia súťaže „Neotvárať – súťaž – Hlavná 100, Košice“.
Rozhodujúcim dňom je deň doručenia návrhu do sídla BPMK, návrhy doručené po termíne na predloženie ponúk nebudú do súťaže zaradené a uchádzačovi vrátené ako neotvorené.
 
Účastnícka zábezpeka musí byť zložená v termíne do 16.01.2019 do 15,30 hod. vo výške 8 000,- € prevodom na účet (suma musí byť v termíne súťaže pripísaná na č. účtu Bankové spojenie: VÚB, a.s. IBAN / BIC: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 / SUBASKBX, VS: 17081615
 

Výsledok súťaže bude jej účastníkom oznámený telefonicky a písomne na e-mail uchádzača najneskôr do 15.02.2019.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť, ako aj právo rokovať s víťazom súťaže alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže, (najmä ak uchádzač, spoločník obchodnej spoločnosti,  člen orgánu obchodnej spoločnosti alebo osoba oprávnená konať v mene uchádzača, resp. ich blízka alebo spriaznená osoba alebo právny predchodca uchádzača majú resp. mali v minulosti dlh voči BPMK, voči právnym predchodcom BPMK, resp. Mestu Košice, Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu, prípadne voči iným subjektom, vykonávala nekalé praktiky, …). 

Viac informácií v prílohe


V Košiciach, dňa 20.12.2018


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o