Obchodná verejná súťaž na prevod pozemkov v k.ú. Šaca

 MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

 zastúpené primátorom mesta Ing. Jaroslavom Polačekom, vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

 o výber najvhodnejšieho návrhu na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 877/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 419 m2 , parc. č. 877/2, záhrady s výmerou 243 m2 a parc. č. 1078/9, záhrady s výmerou 48 m2 v k.ú. Šaca, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice a uzavretie kúpnej zmluvy.

 Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 163 zo dňa 4. júla 2019.

 Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu tohto vyhlásenia.

 

 

                                                                                       Ing. Jaroslav Polaček