Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK - október 2021

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice,
vyhlasuje
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Súťažný návrh je potrebné doručiť
v uzavretej obálke na BPMK, Južné nábrežie 13, Košice s uvedením:
-označenie účastníka
-nápisu: „Neotvárať súťaž OVS“
a to osobne na sekretariát konateľa spoločnosti č. dverí 105 / I. poschodie alebo v podateľni na prízemí BPMK, s.r.o., alebo poštou tak aby bol návrh vyhlasovateľovi doručený v termíne do 11.11.2021 (vrátane) do 15:00 hod.

Viac informácií v prílohe