Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, námestníkom primátora povereným zastupovaním primátora mesta Košice  v y h l a s u j e , v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nasledovného nehnuteľného majetku mesta:


1. Nehnuteľnosť v MČ Košice - Západ, pozemok parcela č. 1393/400 s výmerou 3154 m2, zast. plocha v k.ú. Terasa (Bardejovská ul.)

2. Nehnuteľnosť v MČ Košice - Západ, pozemok parcela č. 1393/401 s výmerou 3154 m2, zast. plocha v k.ú. Terasa (Bardejovská ul.)

3. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Sídlisko KVP, časť parcely č. 3755/1 (novovytvorená parc. č. 3755/544) s výmerou 1033 m2 v k.ú. Grunt

4. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Sídlisko KVP, časť parcely č. 3755/1 (novovytvorená parc. č. 3755/545) s výmerou 2534 m2 v k.ú. Grunt

5. Nehnuteľností v MČ Košice – DH a MČ Košice - Košická Nová Ves, pozemky parcely č. 2581/19 s výmerou 878 m2, č. 2581/20 s výmerou 650 m2, č. 2581/21 s výmerou 650 m2, parc. č. 2581/22 s výmerou 787 m2 v k.ú. Furča a pozemku parc. č. 435/3 s výmerou 163 m2 v k.ú. Koš. Nová Ves (Lingov)

6. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Sever, kotolňa súp. č. 3388 a pozemok parcela č. 7201 s výmerou 311 m2, zast. plocha v k.ú. Severné mesto (Lomnická ul.)

7. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Západ, pozemok časť parcely č. 1394/1 (novovytvorená p.č.1394/43) s výmerou 18 m2 v k.ú. Terasa (Michalovská-Popradská)

8. Nehnuteľnosť v katastri obce Malá Lodina, pozemok parcela č. 527/20 s výmerou 890 m2 a parcela č. 463/16 s výmerou 4008 m2 v k.ú. Malá Lodina


Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu obsiahnuť kompletnú ponuku v súlade s podmienkami súťaže.

Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť na oddelení správy majetku Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, č. dv. 107/D, 1. poschodie, v pracovných dňoch za poplatok 100,- Sk.

Návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením hesla: „Neotvárať - súťaž - názov príslušnej nehnuteľnosti" osobne (do podateľne) alebo poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže v termíne do 23.2.2006 do 10.00 hod.

Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.Ing. František Knapík
námestník primátora poverený zastupovaním
primátora mesta Košice