Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj hnuteľného majetku mesta KMesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, primátorom mesta Košice vyhlasuje, v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nasledovného hnuteľného majetku mesta (nevyužívaných osobných motorových vozidiel, vyrobených v r. 1996):

1. Nissan Maxima QX 3,0, ev. č. KE 102 CJ, min. kúpna cena 50 000,-
2. Nissan Maxima QX 3,0, ev. č. KE 104 CJ, min. kúpna cena 50 000,-
3. Nissan Maxima QX 3,0, ev. č. KE 138 AA, min. kúpna cena 30 000,-
4. Nissan Maxima QX 3,0, ev. č. KE 353 DY, min. kúpna cena 50 000,-

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu obsiahnuť kompletnú ponuku v súlade s podmienkami súťaže.

Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť na oddelení správy majetku Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, č. dv. 107/D, 1. poschodie, v pracovných dňoch za poplatok 100,- Sk.

Návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením hesla: „Neotvárať - súťaž - autá“ osobne (do podateľne) alebo poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže v termíne do 9. 10. 2006 do 10.00 hod.

Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.


Ing. František Knapík