Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta


Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, primátorom mesta Košice v y h l a s u j e , v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nasledovného nehnuteľného majetku mesta:

1. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Sever, kotolňa súp. č. 3388 a pozemok parcela č. 7201 s výmerou 311 m2, zast. plocha v k.ú. Severné mesto (Lomnická ul.)
2. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Staré mesto, budova súp. č. 594 na parcele č. 542 a pozemok parc. č. 542 s výmerou 220 m2 v k.ú. Stredné mesto (Dominikánske námestie č. 11)
3. Nebytový priestor v suteréne bytového domu na Starej Baštovej č. 6, súp. č. 964, na parc. č. 968 v k.ú. Stredné mesto vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 434/10000
4. Nebytový priestor na prízemí bytového domu na Alžbetinej ul. č. 28, súp. č. 666, parcela č. 508 v k.ú. Stredné mesto vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 559/10000
5. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Staré Mesto, rodinný dom súp. č. 689 a pozemky parc. č. 585/1 s výmerou 250 m2, č. 585/2 s výmerou 22 m2, č. 585/3 s výmerou 253 m2 v k.ú. Stredné mesto (Mäsiarska č. 36)

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu obsiahnuť kompletnú ponuku v súlade s podmienkami súťaže.

Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť na oddelení správy majetku Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, č. dv. 107/D, 1. poschodie.

Návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením hesla: „Neotvárať - súťaž - názov príslušnej nehnuteľnosti“ osobne (do podateľne) alebo poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže v termíne do 28. 3. 2007 do 10.00 hod.

Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne do 21 dní po ukončení vyhodnotenia.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.


Ing. František Knapík
primátor mesta