Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj vybraných nehnuteľností me


Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, primátorom mesta Košice v y h l a s u j e , v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nasledovného nehnuteľného majetku mesta:

1. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Juh, dom súp. č. 1924 na parc. č. 2487 a pozemok parcela č. 2487 s výmerou 282 m2, v k.ú. Južné mesto (Holubyho č. 18)
2. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Sídlisko KVP, pozemok časť parc. č. 1624/4 s výmerou 14 m2 časť parc. č. 1624/16 s výmerou 4 m2 (novovytvorená parc. č. 1624/587) v k.ú. Grunt (Drábova ul.)
3. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Vyšné Opátske, pozemok parcela č. 1404/21 s výmerou 6875 m2 v k.ú. Nižná úvrať (Opatovská cesta)
4. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Vyšné Opátske, pozemok parcela č. 1404/22 s výmerou 3050 m2 v k.ú. Nižná úvrať (Opatovská cesta)

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu obsiahnuť kompletnú ponuku v súlade s podmienkami súťaže.

Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť na oddelení správy majetku Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, č. dv. 107/D, 1. poschodie.

Návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením hesla: „Neotvárať - súťaž - názov príslušnej nehnuteľnosti“ osobne (do podateľne) alebo poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže v termíne do 4. 10. 2007 do 10.00 hod.Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne do 21 kalendárnych dní po ukončení vyhodnotenia.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.


Ing. František Knapík
primátor mesta