Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na realizáciu zámeru využitia bývalý
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, primátorom mesta Košice v y h l a s u j e , v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na realizáciu zámeru využitia bývalých vojenských Malinovského kasární na Moyzesovej ulici v Košiciach.

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu obsiahnuť kompletnú ponuku v súlade s podmienkami súťaže.

Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť na oddelení správy majetku Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, č. dv. 107/D, 1. poschodie, v pracovných dňoch za poplatok 100,- Sk.

Návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením hesla: „Neotvárať - súťaž – kasárne Malinovského“ osobne (do podateľne) alebo poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže v termíne do 7. 8. 2006 do 10.00 hod.

Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy, ďalej rokovať s navrhovateľom, ktorý predložil najvýhodnejší návrh , predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže alebo súťaž zrušiť.


Ing. František Knapík