Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania kolotoča „Košické oko“ v rámci Košických rozprávkových Vianoc 2023

Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o nakladaní s majetkom obce v znení neskorších predpisov a Štatútom mesta Košice
vyhlasuje  
 
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“)
o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania kolotoča „Košické oko“ v rámci Košických rozprávkových Vianoc 2023.
 
Dátum vyhlásenia súťaže: 3. 11. 2023
Termín na predkladanie ponúk: do 13. 11. 2023 10:00 hod.
 
Podrobné podmienky súťaže a návrh záväznej časti nájomnej zmluvy sú uvedené v prílohe.