Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie meštianskeho domu v historickej uličke remesiel: HRNČIARSKA 21 KOŠICE – na účely STOLÁRSTVA

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19  Košice,
 
v y h l a s u j e
 
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie meštianskeho domu v historickej uličke remesiel: HRNČIARSKA 21 KOŠICE – na účely STOLÁRSTVA
 
Predmet OVS:
nehnuteľnosti kat.úz. Stredné mesto, LV č. 10527:
Meštiansky dom  súp.č. 952 na Hrnčiarskej ulici č. 21 v Košiciach o celkovej výmere podlahovej plochy 377,63 m2   na  parc.č. 934 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2,  záhrada parc.č.  933/1 – o výmere 229 m2 a parc.č. 933/2 –o výmere 112 m2.
 
Objekt je možné využiť len na STOLÁRSKE ÚČELY, napr.  poskytovanie stolárskych remeselných služieb,  predaj stolárskych výrobkov, prezentáciu stolárskej činnosti, výstavu stolárskych výrobkov, resp. výučbu stolárskeho remesla, vhodné je prevádzkovanie predovšetkým umeleckého, resp. dobového stolárstva. Objekt si musí zachovať reprezentatívny a dôstojný charakter priestorov historického meštianskeho domu na Hrnčiarskej ulici č. 21 Košice.  Priestor poskytuje možnosť osobitnej a zaujímavej prezentácie stolárskeho remesla, realizácie výstav, akcií, prehliadok. Stolárske remeslo musí byť prístupné verejnosti  (predajňa, dielňa a pod.) minimálne v prac.dňoch od 10 hod. do 16 hod.  Podkrovie objektu je využiteľné ako obytný priestor.
 
Podnájomná zmluva je prílohou súťažných podmienok.
 
 
Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:
Uchádzač predloží v stanovenom termíne súťažný návrh, ktorý bude obsahovať:
 • podnikateľský zámer účastníka
Ak to uchádzačovi viac vyhovuje, môže podnikateľský zámer a/alebo vizualizáciu priestorov predajne predložiť v elektronickej podobe, a to na CD/DVD nosiči alebo USB kľúči;
 • návrh ceny mesačného nájomného bez DPH (navrhnutá cena nájmu nesmie byť nižšia ako je stanovená minimálna cena vyhlasovateľom súťaže)
 • dobu podnájmu (neurčitá, určitá – 3 roky, 5 rokov a pod.). V prípade podnájmu na dobu určitú presahujúcu 3 roky aj výšku navrhovaného technického zhodnotenia – minimálne vo výške stanovenej § 29 zákona 595/2003 Z.z. (Od výšky technického zhodnotenia objektu sa odvíja doba nájmu; technické zhodnotenie vo výške ročného minimálneho nájomného objektu určené Štatútom mesta Košice garantuje 2 roky doby podnájmu.  V prípade záujmu o ďalší podnájom po uplynutí doby podnájmu sa doba podnájmu v zmluve zmení na dobu neurčitú) Ak účastník neuvedie v návrhu dobu podnájmu má sa za to, že navrhuje podnájom na dobu neurčitú.
 • identifikáciu budúceho podnájomcu vrátane uvedenia tel. kontaktu, e- mailu, IČO a DIČ
 • aktuálny doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia), ktorý musí zodpovedať navrhovanému účelu podnájmu
 1. a) právnická osoba predkladá výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu
 2. b) fyzická osoba - podnikateľ predkladá živnostenský list alebo koncesnú listinu, resp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu
 3. c) podnikatelia podľa § 2 ods. 2 písm. c) až d) Obch. zákonníka doklady podľa príslušných osobitných predpisov, ktoré ich oprávňujú podnikať
 4. d) občianske združenia, neziskové organizácie - predkladajú stanovy resp. zakladaciu listinu v platnom znení
 • fotokópiu dokladu o zložení zábezpeky
 • prípadne číslo účtu, na ktorý má byť vrátená zábezpeka
 
Pozn.: Uchádzač si zabezpečuje na vlastné náklady na stavebnom úrade doklad o užívaní stavby podľa požadovaného účelu využitia, ak to bude potrebné. Viac informácií uchádzačom poskytne správca objektu.
V prípade, ak časť objektu nie je užívaniaschopná na požadovaný účel, t.j. buď počas doby potrebnej na zabezpečenie dokladov stavebného úradu o vhodnosti priestoru na požadovaný účel, resp. po dobu rekonštrukcie časti priestoru, ktorý bude potrebné rekonštruovať z dôvodu jeho uvedenia do užívaniaschopného stavu (vrátanie prípadného konania pred pamiatkovým úradom), sa úspešnému uchádzačovi môže poskytnúť zľava z nájomného 50%, najdlhšie po dobu prvých  4 mesiacov.
 
Predmet podnikateľskej činnosti uchádzača musí zodpovedať požadovanému účelu využitia priestoru, resp. musí byť doplnený do 22.8.2019.
 
Uchádzači si môžu vyzdvihnúť úplné Súťažné podmienky (ich prílohou sú návrhy zmlúv) na  BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13,Košice č. dverí 9 alebo 8 / I. poschodie , t. č. 055/7871 321, 7871  319, 7871 313, resp.  0917 880 050                                                    
Súťažný návrh je potrebné doručiť v uzavretej obálke na BPMK, Južné nábrežie 13, Košice s uvedením:
- označenie účastníka
- nápisu: „Neotvárať – súťaž Hrnčiarska“
a to osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bol návrh vyhlasovateľovi doručený v termíne do 22.7.2019 (vrátane) do 15:30 hod.
 
Účastnícka zábezpeka musí byť zložená v termíne do 22.7.2019  do 15:30 hod. vo výške 1 000 € – v pokladni spoločnosti  (hotovosť) alebo na účet (suma musí byť v termíne súťaže pripísaná na č. účtu Bankové spojenie: VÚB, a.s. IBAN / BIC: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 / SUBASKBX, VS: 872019
 
V prípade, ak to bude komisia považovať za potrebné, môže účastníka pozvať na osobnú prezentáciu podnikateľského zámeru.
 
Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne (resp. e-mailom) do 30 kalendárnych dní po ukončení vyhodnotenia. Vyhodnotenie sa uskutoční do 10 dní odo dňa uzávierky termínu na predkladanie ponúk.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy, ak  žiadny uchádzač nepredloží vhodný podnikateľský zámer resp. aj jednotlivo, najmä ak uchádzač, spoločník obchodnej spoločnosti,  člen orgánu obchodnej spoločnosti alebo osoba oprávnená konať v mene spoločnosti, ktorá je uchádzačom, resp. ich blízka osoba (osoba v príbuzenskom vzťahu) alebo právny predchodca uchádzača majú resp. mali v minulosti dlh voči BPMK, voči právnym predchodcom BPMK, resp. Mestu Košice; majú nedoplatok na daniach alebo poistnom; resp. predmet podnikania uchádzača nekorešponduje s navrhovaným účelom podnájmu) alebo súťaž zrušiť; ako aj právo rokovať  s víťazom súťaže alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže.
 
Termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní a to v dňoch od 8.7.2019 do 22.7.2019
(do 12 hod.) u správcu objektu – tel. č. 0918756883
 
Viac informácií v prílohe
 
 
V Košiciach, dňa 08.07.2019 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o