Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie nehnuteľného majetku meštiansky dom Hrnčiarska 21 v nájme BPMK, s.r.o.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice,
v y h l a s u j e
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka
na obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie nehnuteľného majetku meštiansky dom Hrnčiarska 21 v nájme BPMK, s.r.o.

Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:
Uchádzač predloží v stanovenom termíne súťažný návrh na formulári, ktorý bude obsahovať:

  • adresu priestoru (ulica, č. domu, resp. objekt)
  • podnikateľský zámer účastníka: poskytovanie remeselných služieb, a to výlučne stolárskych s prípadným zameraním na umelecké, resp. dobové stolárstvo, možnosť osobitnej a zaujímavej prezentácie ponúkaného sortimentu alebo realizáciou výstav, akcií, prehliadok; zámer musí zachovať reprezentatívny a dôstojný charakter priestorov meštianskeho domu na Hrnčiarskej ulici č. 21; Uchádzač zároveň uvedie, či má záujem využívať časť priestoru ako dobovú kaviareň; Ak to uchádzačovi viac vyhovuje, môže podnikateľský zámer a/alebo vizualizáciu priestorov predajne predložiť v elektronickej podobe, a to na CD/DVD nosiči alebo USB kľúči;
  • návrh ceny mesačného nájmu bez DPH za priestor podľa bodu 2 osobitne za objekt a osobitne za pozemok podľa zámeru využitia (navrhnutá cena nájmu nesmie byť nižšia ako je stanovená minimálna cena vyhlasovateľom súťaže)
  • dobu podnájmu (neurčitá, určitá – 3 roky, 5 rokov a pod.). V prípade podnájmu na dobu určitú presahujúcu 3 roky aj výšku navrhovaného technického zhodnotenia. Ak účastník neuvedie v návrhu dobu podnájmu má sa za to, že navrhuje podnájom na dobu neurčitú.
  • identifikáciu budúceho podnájomcu vrátane uvedenia tel. kontaktu, e- mailu, IČO, DIČ, IČ DPH
· aktuálny doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia), ktorý musí zodpovedať navrhovanému účelu podnájmu
a) právnická osoba predkladá výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu
b) fyzická osoba - podnikateľ predkladá živnostenský list alebo koncesnú listinu, resp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu
c) podnikatelia podľa § 2 ods. 2 písm. c) až d) Obch. zákonníka doklady podľa príslušných osobitných predpisov, ktoré ich oprávňujú podnikať
d) občianske združenia, neziskové organizácie - predkladajú stanovy resp. zakladaciu listinu v platnom znení
· fotokópiu dokladu o zložení zábezpeky
· prípadne číslo účtu, na ktorý má byť vrátená zábezpeka

Pozn.: Uchádzač si zabezpečuje na vlastné náklady na stavebnom úrade doklad o užívaní stavby podľa požadovaného účelu využitia, ak to bude potrebné. Viac informácií uchádzačom poskytne správca objektu.
Počas doby potrebnej na zabezpečenie dokladov stavebného úradu o vhodnosti priestoru na požadovaný účel, resp. po dobu rekonštrukcie časti priestoru, ktoré bude potrebné rekonštruovať z dôvodu ich dania do užívaniaschopného stavu pre účel, ktorý uchádzač určí (vrátanie prípadného konania pred pamiatkovým úradom), sa úspešnému uchádzačovi môže poskytnúť zľava z nájomného 50%, najdlhšie po dobu 4 mesiacov.

Predmet podnikateľskej činnosti uchádzača musí zodpovedať požadovanému účelu využitia priestoru.

Uchádzači si môžu vyzdvihnúť úplné Súťažné podmienky (ich prílohou sú návrhy zmlúv) na BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13,Košice č. dverí 9 alebo 8 / I. poschodie , t. č. 055/7871 321, 7871 319, 7871 313
Právne oddelenie: Henrieta Tomková - 0917 880 050

Súťažný návrh je potrebné doručiť v uzavretej obálke na BPMK, Južné nábrežie 13, Košice s uvedením:
- označenie účastníka
- nápisu: „Neotvárať – súťaž OVS"
a to osobne na sekretariát konateľa spoločnosti č. dverí 6/ I. poschodie alebo v podateľni na prízemí BPMK, s.r.o., alebo poštou, tak aby bol návrh vyhlasovateľovi doručený v termíne do 12. 2. 2018 (vrátane) do 12:00 hod.
Účastnícka zábezpeka musí byť zložená v termíne do 12. 2. 2018 do 12:00 hod. vo výške dvojnásobku nami navrhovaného mesačného nájomného (bez DPH) – v pokladni spoločnosti (hotovosť) alebo na účet (suma musí byť v termíne súťaže pripísaná na č. účtu Bankové spojenie: VÚB, a.s. IBAN / BIC: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 / SUBASKBX, VS: 29118

V prípade, ak to bude komisia považovať za potrebné, môže účastníka pozvať na osobnú prezentáciu podnikateľského zámeru.

Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne (resp. e-mailom) do 30 kalendárnych dní po ukončení vyhodnotenia. Vyhodnotenie sa uskutoční do 10 dní odo dňa uzávierky termínu na predkladanie ponúk.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy, ak žiadny uchádzač nepredloží vhodný podnikateľský zámer resp. aj jednotlivo, najmä ak uchádzač, spoločník obchodnej spoločnosti, člen orgánu obchodnej spoločnosti alebo osoba oprávnená konať v mene spoločnosti, ktorá je uchádzačom, resp. ich blízka osoba (osoba v príbuzenskom vzťahu) alebo právny predchodca uchádzača majú resp. mali v minulosti dlh voči BPMK, voči právnym predchodcom BPMK, resp. Mestu Košice; majú nedoplatok na daniach alebo poistnom; resp. predmet podnikania uchádzača nekorešponduje s navrhovaným účelom podnájmu) alebo súťaž zrušiť; ako aj právo rokovať s víťazom súťaže alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže.

Termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní a to v dňoch od 29.1.2018 do 12.2.2018 u správcu priestoru.

Viac informácií v prílohe


V Košiciach, dňa 29.01.2018


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o