Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obch. priestorov Historickej radnice

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice,
v y h l a s u j e
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice

Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:
Uchádzač predloží v stanovenom termíne súťažný návrh, ktorý bude obsahovať:
- podnikateľský zámer účastníka: zámer musí zachovať reprezentatívny a dôstojný charakter priestorov Historickej radnice (napr. predajňa zaujímavého sortimentu vhodného do priestorov Historickej radnice, informačné centrum, kancelária notára, advokáta, konzula, prípadne inak vhodne navrhnutý účel využitia priestorov Historickej radnice)
- dobu nájmu resp. podnájmu (neurčitá, určitá – 3 roky, 5 rokov a pod.). V prípade nájmu na dobu určitú presahujúcu 3 roky aj výšku navrhovaného technického zhodnotenia. Ak účastník neuvedie v návrhu dobu nájmu má sa za to, že navrhuje nájom (podnájom) na dobu neurčitú.
- návrh ceny mesačného nájmu za priestor podľa bodu 2 (navrhnutá cena nájmu nesmie byť nižšia ako je stanovená minimálna cena vyhlasovateľom súťaže);
- identifikáciu budúceho podnájomcu vrátane uvedenia tel. kontaktu, e-mailu, IČO, DIČ, IČ DPH aktuálny doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia), resp. doklad o podaní návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra spolu s návrhom; doklady musia zodpovedať navrhovanému účelu nájmu
· právnická osoba predkladá výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu; uvedené sa nevzťahuje na obchodnú spoločnosť, ktorá ešte nebola zapísaná do obchodného registra (predkladá doklad o podaní návrhu na zápis do obchodného registra;
· fyzická osoba - podnikateľ predkladá živnostenský list alebo koncesnú listinu, resp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu podnikatelia podľa § 2 ods. 2 písm. c) a d) Obch. zákonníka doklady podľa príslušných osobitných predpisov, ktoré ich oprávňujú podnikať
· občianske združenia, neziskové organizácie - predkladajú stanovy resp. zakladaciu listinu v platnom znení
- fotokópiu dokladu o zložení zábezpeky
- prípadne číslo účtu, na ktorý má byť vrátená zábezpeka


Pozn.: Uchádzač si zabezpečuje na vlastné náklady na stavebnom úrade doklad o užívaní stavby podľa požadovaného účelu využitia, viac informácií uchádzačom poskytne správca objektu, BPMK stanovením možného účelu využitia vydanie dokladu stavebného úradu negarantuje, nakoľko vhodnosť prenájmu na uchádzačom požadovaný účel závisí od konkrétnych okolností prípadu (bližšej konkretizácie účelu využitia priestoru) a rozhodnutia stavebného úradu.

Počas doby potrebnej na zabezpečenie dokladov stavebného úradu o vhodnosti priestoru na požadovaný účel, resp. po dobu rekonštrukcie priestoru, ktorý sa prenajal v neužívaniaschopnom stave na požadovaný účel (vrátanie prípadného konania pred pamiatkovým úradom), sa úspešnému uchádzačovi môže poskytnúť zľava z nájomného 50 %, najdlhšie po dobu 4 mesiacov.

Predmet podnikateľskej činnosti uchádzača musí zodpovedať požadovanému účelu využitia priestoru, resp. musí byť doplnený v lehote podľa bodu 10 súťažných podmienok.

Uchádzači si môžu vyzdvihnúť úplné Súťažné podmienky na BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, č. dverí 9 alebo 8 / I. poschodie , t. č. 055/7871 321, 7871 319, 7871 313
Právne oddelenie: Henrieta Tomková - 0917 880 050

Súťažný návrh je potrebné doručiť osobne alebo poštou (súťažný návrh musí byť doručený najneskôr do hod.) v uzavretej obálke na BPMK, Južné nábrežie 13, Košice s uvedením:
- označenie účastníka
- nápisu: „Neotvárať – súťaž OVS"

a to na sekretariát konateľa spoločnosti č. dverí 6/ I. poschodie alebo v podateľni na prízemí BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, v termíne 18.5.2018 (vrátane) do 12,00 hod.

Účastnícka zábezpeka musí byť zložená v termíne do 18.5.2018 do 12,00 hod. vo výške 2 700 Eur pri záujme o obidva priestory, 1 987,28 Eur pri záujme o priestor vpredu - hotovosť v pokladni spoločnosti alebo prevodom na účet (sumu musí byť v termíne súťaže pripísaná na č. účtu Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN / BIC: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 / SUBASKBX, VS: 040518

Predložený návrh sa bude posudzovať v závislosti od podnikateľského zámeru, t. j. na 1. mieste a teda úspešným môže byť ten uchádzač, ktorý ponúkne najvhodnejší podnikateľský zámer na využitie priestorov Historickej radnice.

Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne (resp. e-mailom) do 30 kalendárnych dní po ukončení vyhodnotenia. Vyhodnotenie sa uskutoční do 10 dní odo dňa uzávierky termínu na predkladanie ponúk.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy, ak žiadny uchádzač nepredloží vhodný podnikateľský zámer, a to aj jednotlivo. Vyhlasovateľ môže odmietnuť návrh aj v prípade ak uchádzač, spoločník obchodnej spoločnosti, člen orgánu obchodnej spoločnosti alebo osoba oprávnená konať v mene spoločnosti, ktorá je uchádzačom, resp. ich blízka osoba (osoba v príbuzenskom vzťahu) alebo právny predchodca uchádzača majú resp. mali v minulosti dlh voči BPMK, voči právnym predchodcom BPMK, resp. Mestu Košice; majú nedoplatok na daniach alebo poistnom; resp. predmet podnikania uchádzača nekorešponduje s navrhovaným účelom podnájmu) alebo súťaž zrušiť; ako aj právo rokovať s víťazom súťaže alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže.

Termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní od vyhlásenia súťaže do 18.5.2018 do 10.00 hod. telefonicky u správcu priestoru - Mgr. Art. Gabriela Zezulková 0917 841 594.


Viac informácií v prílohe


V Košiciach, dňa 04.05.2018


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o