Obchodná verejná súťaž o najvhodnejšie ponuky na pravidelné krátkodobé prenájmy športovej haly na ul. Hviezdoslavova 8 v Košiciach na športové účely


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19  Košice,

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšie ponuky na pravidelné krátkodobé prenájmy športovej haly na ul. Hviezdoslavova 8 v Košiciach na športové účely

Predmet OVS:

Športová hala nachádzajúca sa na ul. Hviezdoslavova 8 v Košiciach je evidovaná na LV č. 10527 v kat.úz. Stredné mesto, súp.č. 1009, postavená na pozemku parc.č. KN-C 265/1.  Predmetom prenájmu je hracia plocha so šatňami, v prípade záujmu je možné aj prenajatie hľadiska s tribúnou a soc. zariadením resp. priestor na uskladnenie športových potrieb.

Športová hala sa neprenajíma ako celok dlhodobo jedinému záujemcovi, možný je prenájom len na vykonávanie krátkodobých pravidelných športových aktivít v čase medzi 7 – 22 hod. (vyhlasovateľ predpokladá viacerých záujemcov).

Základná charakteristika obchodnej verejnej súťaže: 

Záujemca predloží v lehote do 25.9.2019 do 15,30 hod. súťažný návrh v uzavretej obálke, ktorý musí obsahovať:

• vyplnený súťažný formulár, ktorý je prílohou týchto súťažných podmienok
• niektorý z nasledovných dokladov:
ak je záujemca právnická osoba: doklad preukazujúci jej zriadenie (výpis z obchodného registra, výpis z registra n.o., o.z. a pod.)
  ak je záujemca fyzická osoba – podnikateľ: výpis zo živnostenského registra, resp. živnostenský list
ak je záujemca fyzická osoba – nepodnikateľ: súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je prílohou súťažných podmienok
• fotokópiu dokladu o zložení zábezpeky 200 eur


Základné podmienky pravidelného krátkodobého prenájmu ŠH: 

Prenájom haly je možný v čase medzi 7-22 hod.
Minimálne ceny prenájmu ŠH (palubovka, šatne): 
Pracovný deň:
7 – 15 hod. 30 € /hod. s DPH (resp. 15 € ½ hod. s DPH),
15 – 22 hod. 40 € /hod. s DPH (resp. 20 € ½ hod. s DPH)
Sobota, nedeľa, deň pracovného pokoja a sviatok:
7– 22 hod. 40 € /hod. s DPH (resp. 20 € ½ hod. s DPH)
(Ceny sú vrátane médií)
- Minimálna doba nájmu je 80 hodín počas jedného roka.
- Cena za prenájom ŠH sa nájomcom účtuje za každú začatú polhodinu (30 minút).
- Nájomca ŠH si môže prenajať pre divákov aj hľadisko s tribúnou a soc.zariadením za cenu: 10% z prijatého vstupného, minimálne 25 € za jednu hodinu (resp. 12,50€ za každú začatú ½ hod.).
- Pri uzatvorení zmluvy sa skladá  depozit vo výške 2 mesačnej ceny prenájmu, nakoľko cena za prenájom sa platí mesačne pozadu podľa počtu odobratých hodín, a je splatná do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
- Pri prenájme ŠH nad 100 hodín za mesiac sa poskytuje zľava z ceny nájmu:
za prenajaté hodiny v pracovných dňoch v čase od  7 – 15 hod vo výške 5 %
za prenajaté hodiny v pracovných dňoch v čase od  15 – 22 hod. vo výške 20 %
za prenajaté hodiny v sobotu, nedeľu, dňoch prac.voľna a sviatok 7 – 22 hod. vo výške  20%
- možnosť prenájmu priestorov na uskladnenie šport.potrieb (ceny sú fixné): cena  za uskladnenie do 5 m2 – 5 € plus DPH/m2/mesačne,  od 5 a viac m2 – 3.50 € plus DPH/m2/mesačne.

Nájomná zmluva je prílohou súťažných podmienok.

Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť úplné Súťažné podmienky (ich prílohou je súťažný formulár, návrh nájomnej zmluvy a súhlas so spracovaním osob.údajov pre FO-nepodnikateľov) na  BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13,Košice č. dverí 9 alebo 8 / I. poschodie , t. č. 055/7871 321, 7871  319, 7871 313, resp.  0917 880 061     
Súťažný návrh je potrebné doručiť v uzavretej obálke na BPMK, Južné nábrežie 13, Košice s uvedením:
- označenie účastníka
- nápisu: „Neotvárať – súťaž ŠH“
a to osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bol návrh vyhlasovateľovi doručený v termíne do 25.9.2019 (vrátane) do 15.30 hod.

Účastnícka zábezpeka musí byť zložená v termíne do 25.9.2019  do 15.30 hod. vo výške 200 € – v pokladni spoločnosti  (hotovosť) alebo na účet (suma musí byť v termíne súťaže pripísaná na č. účtu Bankové spojenie: VÚB, a.s. IBAN / BIC: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 / SUBASKBX, VS: 92019

Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne (resp. e-mailom) do 15 kalendárnych dní po ukončení vyhodnotenia. Vyhodnotenie sa uskutoční do 10 dní od otvorenia obálok, ktoré sa vykoná do 3 dní od uzávierky termínu na predkladanie ponúk.
Navrhnuté (rokovaniami dohodnuté) termíny krátkodobého nájmu budú poskytnuté záujemcom s najvhodnejšími ponukami  v závislosti od dĺžky prenájmu, navrhovanej ceny, dosiahnutých športových výsledkov, resp. športovej činnosti.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy,  a to aj jednotlivo, súťaž zrušiť; ako aj právo rokovať s účastníkmi OVS o možnostiach krátkodobého prenájmu v iných termínoch alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže.

Termín prípadnej obhliadky je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní a to v dňoch od 11.9.2019 do 25.9.2019 (do 12 hod.) u správcu objektu – tel. č. 0917 841 594.

V Košiciach, dňa 11.9.2019                                                           

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    Ing. Bartolomej Szabó
                                                                                                                                                      konateľ spoločnosti

 

Ďalšie informácie a formulár v prílohách.