Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.

MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 % podielu na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice, a uzavretie zmluvy o prevode akcií.

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 586 zo dňa 12. 12. 2016.


Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže sa prikladajú v prílohe

Prílohy

1. PDF 666 KB Oznámenie o vyhlásení súťaže
2. PDF 405,78 KB Súťažné podmienky
3. PDF 208,58 KB Príloha č.1 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach z 12.12. 2016
4. PDF 225,53 KB Príloha č.2 Zmluva o prevode akcií KOSIT
5. PDF 335,78 KB Príloha č.3 Vyhlásenie o mlčanlivosti a súhlase s prepadnutím zábezpeky
6. PDF 330,1 KB Príloha č.4 Vyhlásenie o pristúpení k investičnej zmluve
7. ZIP 40,99 KB Prílohy v textovom formáte
8. PDF 240,34 KB Oznámenie termínu otvárania obálok
9. PDF 87,95 KB Zmena súťažných podmienok