Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ


MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

zastúpené námestníkom primátora JUDr. Martinom Petruškom, vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o výber najvhodnejšieho návrhu na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 3991/58, ostatné plochy s výmerou 545 m2 a parc. č. 3991/59, ostatné plochy s výmerou 870 m2 v k.ú. Jazero, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice a uzavretie kúpnej zmluvy.

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 845 zo dňa 19.06.2017.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže sa prikladajú v prílohe.Príloha:
súťažné podmienky


JUDr. Martin Petruško
námestník primátora


Prílohy

1. DOCX 41,62 KB príloha č. 1 Súťažné podmienky
2. DOC 98,5 KB príloha č. 2 Návrh kúpnej zmluvy - vzor
3. PDF 61,23 KB príloha č. 3 grafika územia