Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž – prenájom parkovacích plôch v centrálnej mestskej zóne (predĺženie termínu)

Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 (ďalej len „vyhlasovateľ“)
 
v súlade s § 9aa ods. 1 v spojitosti s § 9a ods. 3 až 8 zákona č. 138/1991 Zb. listom zo dňa 19. 6. 2024 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) o najvhodnejší návrh za účelom prenájmu najviac 30 parkovacích plôch v lokalite A (centrálnej mestskej zóne) zóny regulovaného parkovania. Súťažné podmienky boli zverejnené dňa 20. 6. 2024 zákonom ustanoveným spôsobom, vrátane zverejnenia na webovom sídle mesta:
 
https://www.kosice.sk/clanok/obchodna-verejna-sutaz-prenajom-parkovacich-ploch-v-centralnej-mestskej-zone-vyhlasenie-sutaze-.
 
Vyhlasovateľ v súlade s časťou E bodom 3 súťažných podmienok predlžuje termín na predkladanie súťažných návrhov, a to do 29. 7. 2024 (pondelok) do 10:00 hod.
 
Dátum zverejnenia dokumentu: 10. 7. 2024

Prílohy