Obchodné centrum Košice – Moldavská 1. a 2. etapa

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 21.05.2019 MK/A/2019/07460-6


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.05.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:


„Obchodné centrum Košice – Moldavská 1. a 2. etapa“

Navrhovateľ, ENTO, spol. s.r.o. Košice, Jesenského 6, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetné oznámenie o posudzovanej činnosti.

Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2019/007279, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.

Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.

Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia
a energetiky