Obchodné centrum Košice – Moldavská 1. a 2. etapa - Zmena dopravného napojenia

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 24.02.2020
MK/A/2020/10709


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.02.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania:


„Obchodné centrum Košice – Moldavská 1. a 2. etapa“
Zmena dopravného napojenia


Navrhovateľ ENTO, spol. s.r.o., Jesenského 6, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.


Oznámenie o zmene činnosti je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení t.j. najmenej do 09.03.2020. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je pre verejnosť prístupné aj na webovom sídle MŹP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene na adresu Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice do 10 pracovných dní od doby, kedy bola o zmene činnosti informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v určenej lehote dotknutej obci.


Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky