Prejsť na obsah

OBCHODNÉ CENTRUM MERKURY MARKET KOŠICE

Oznamujem občanom, že dňa 7.7.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:

„Obchodné centrum Merkury market Košice“.

Navrhovateľ MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Prešove, zastúpený spoločnosťou A – typ architektonický ateliér, s.r.o., so sídlom v Prešove, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon“) zámer činnosti „Obchodné centrum Merkury Market Košice“ na posúdenie podľa zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydalo rozhodnutie č. 4050/05-1.6/gn zo dňa 7.3.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.4.2006, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a 
n e b u d e   p o s u d z o v a ť
  podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 127/1994 Z. z. je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 7.8.2006.Ing. František KNAPÍK
primátor mesta Košice