Prejsť na obsah

OBCHODNÉ CENTRUM SÍDLISKO NAD JAZEROM KOŠICE

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 3.1.2007
A/2007/00007/457

Oznamujem občanom, že dňa 27.12.2006 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„Obchodné centrum sídlisko nad jazerom košice."


Navrhovateľ Supra Investície Prešov predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"), zámer činnosti „Obchodné centrum sídlisko Nad Jazerom Košice".


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 29.1.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 29.1.2007.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice