Prejsť na obsah

OBCHODNO – SPOLOČENSKÉ CENTRUM OPTIMA II. ETAPA A DOM NÁBYTKU KIKA

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 26.1.2007
A/2007/00392/457

Oznamujem občanom, že dňa 24.1.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„obchodno – spoločenské centrum optima II. etapa a dom nábytku kika
v košiciach."

Investconsul, s.r.o., Košice, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa PALM CORP., s.r.o., Košice, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"), zámer činnosti „Obchodno – spoločenské centrum OPTIMA II. etapa a Dom nábytku KIKA v Košiciach".


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 23.2.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 20.2.2007.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice